caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285374/075041_HIST_HALBOL_LV.png

Histolith Halböl

Gruntēšanas līdzeklis uz lineļļas bāzes iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums

Gruntējums koksnei ar augstu iesūkšanos efektu pamatnes stiprināšanai un absorbcijas izlīdzināšanai.

Īpašības

  • augsta iesūkšanās spēja
  • labi nostiprina virsmu
  • uzlabo virsmas saķeri ar tālākiem lineļļas krāsu pārklājumiem

Materiāla bāze

Lineļļa, šķīdinātājs bez aromātiem

Iepakojums

2,5 l, 10 l

Krāsu toņi

Bezkrāsains

Uzglabāšana

Vēsā vietā, spaiņus turēt cieši noslēgtus

Blīvums

apt. 0,84 g/cm³

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, šajā dokumentā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt cietām, ar labu nestspēju, brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām, sausām un
uzsūktspējīgām. Ievērot VOB, C daļu, DIN18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Koksnes virsmas, neapstrādātas.
Jaunas koksnes būvdetaļas:
Noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā, sveķi un sveķu kabatas.

Vecas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas:
Rūpīgi notīrīt līdz stabilai pamatnei ar smilšpapīru vai koka skrāpi, Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %.

Uzklāšanas metode

Materiālu uzklāt, krāsojot ar otu koksnes šķiedras virzienā, un pēc tam nekavējoties izlīdzināt, lai uz
virsmas nepaliek materiāla pārpalikumi.

Pārklājuma uzbūve

Stabilas un izmēros nemainīgas koka būvdetaļas:
Impregnējums:

Ozols ārpusē un iekšpusē: Histolith Halböl

Skujkoks iekšpuse: Histolith Halböl

Skujkoks ārpusē: Capalac Holz-Imprägniergrund

Gruntējums: Histolith Leinölfarbe

Starpklājums: Histolith Leinölfarbe

Noslēguma pārklājums: Histolith Leinölfarbe

Patēriņš

Apm. 100-150 ml/ vienam klājumam atkarībā no pamatnes uzsūktspējas. Stipri uzsūcošām pamatnēm patēriņš var būt lielāks. Precīzu patēriņu noteikt veicos izmēģinājuma klājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra:
Minimālā temperatūra materiālam, apkārtējam gaisam un pamatnei 5°C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 12 stundām virsmu var pārkrāsot.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīku tīrīšana Pēc lietošanas ar terpentīna aizvietotāju, vaitspirtu.

Drošības norādes

Bīstami. Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet sausas smiltis, sausu ķīmisko vielu vai spirta izturīgas putas. Glabāt slēgtā veidā. Atkrātota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprāigāšanu.

Uzmanību

Uzmanību: ar produktu piesūkušies audumi pakļauti pašaizdegšanās riskam (saistīb ar sastāvā esošo lineļļu). Tāpēc tie vienmēr uzglabājami cieši noslēgtos metāla iepakojumos vai likvidācijas gadījumā izvēdināmi āra.

Likvidācija

Utilizācija: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šķidrās materiālu atliekas nodotveco krāsu/laku savākšanas punktā, bet izžuvušās materiālu atliekas izmetiet kā celtniecības un demontāžas atkritumus vai kā sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

GOS saturs atbilstobi Direkt,vai 2004/42/EK: šis produkts satur maks. 400 g/l.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Sastāvdaļas atbilstobi Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: lineļļa, alifti.

Sastāvā ietilpst: Jēlbenzīns (naftas), hidroattīrīts smagais; Ar ūdeņradi apstrādāts jēlbenzīns ar zemu viršanas punktu.

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu (DDL).

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Alberta ielā 7, Rīga