caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/17809/018159.png

Histolith Fluat

Koncentrāts apmetumu iepriekšējai apstrādei.

Pielietojums

Skābs fluorosilikāts jaunu apmetumu saķepšanas kārtas noņemšanai, pirms silikāta krāsas uzklāšanas un, lai neitralizētu apmetuma virsmu. Papildus arī vecu minerālu apmetumu un vecu minerālu krāsojumu tīrīšanai.

Īpašības

Histolith® Fluat reaģē ar kaļķi un cementu saturošiem apmetumiem. Tajā pašā laikā tiek neitralizētas skābās sastāvdaļas. Mazgāšanas ūdens, pareizi lietojot, nesatur skābi.

Materiāla bāze

Ūdeņains skābu fluorosilikātu šķīdums.

Iepakojums

10 litri.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, taču sargājot no sala. Nekādā gadījumā neuzglabāt tvertnēs, kas nav skābju izturīgas.

Blīvums

Apm. 1,2 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, bez piesārņojuma, atdalošām vielām, sausām un uzsūkt spējīgām. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3. punktu.

Materiāla sagatavošana

Jauni javas grupas PI, PII un PIII apmetumi:
Saķepšanas kārtu noņemšanu jaunu apmetumu gadījumā ar Histolith® Fluat var veikt pēc šāda nostāvēšanās laika:
Javas grupa PI: vismaz 4 nedēļas.
Javas grupas PII un PIII: vismaz 2 nedēļas.

Veci nekrāsoti apmetumi PI, PII un PIII un veci minerāli krāsojumi:
Saķepumus un netīrumu nogulsnes var noņemt ar Histolith® Fluat pirms jauna pārklājuma. 

Uzklāšanas metode

Histolith® Fluat atšķaidīt ar 3 līdz 5 daļām ūdens un uzklāt ar suku. Maksimālais iedarbošanās laiks: 5-10 minūtes, novērst iežūšanu. Pēc reakcijas notikšanas, pēc uzviršanas, nomazgāt ar lielu daudzumu tīra ūdens. Atsevišķos gadījumos, šo procedūru ir jāatkārto, lai pilnībā noņemtu saķepšanas vai netīrumu nogulsnēšanās kārtu. Notekošo ūdeni savākt un likvidēt atbilstīgi likuma priekšrakstiem.

Patēriņš

Apm. 30-50 ml/m2 , atkarībā no pamatnes.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā apstrādes temperatūra: +80C pamatnei un cirkulācijas gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Nākamos pārklājumus uzklāt tikai pēc pamatnes pilnīgas nožūšanas, ātrākais pēc 12 stundām.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Norāde

Neapstrādāt uz sakarsušas virsmas.

Drošības norādes

Izstrādājums paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Izraisa ķīmiskus apdegumus. Glabāt aiz atslēgas un sargāt no bērniem. Neieelpot tvaikus. Nonākot saskarē ar acīm, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un konsultēties ar ārstu. Saskaroties ar ādu, nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un tūlīt noskalot ādu ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut izstrādājuma iekļūšanu kanalizācijā, gruntsūdeņos vai augsnē. Strādājot valkāt piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un aizsargbrilles/sejas aizsargu. Nelaimes gadījumā vai sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt šo etiķeti). Izmantot tikai labi vēdināmās zonās. Vērā ir jāņem arodbiedrību attiecīgie noteikumi par apiešanos ar skābēm.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai tukšas tvertnes. Tvertnes ar atlikumiem nodot veco krāsu savākšanas vietās. Atkritumu kods atbilstīgi EAK un AVV: 06 01 06 citas skābes.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija