caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285419/075054_Histolith_Fluat_10L_LV.png

Histolith Fluat

Skābes koncentrāts neitralizācijai un pamatnes pirmapstrādei

Pielietojums

Skābs fluorosilikāts jaunu apmetumu saķepšanas kārtas noņemšanai, pirms silikāta krāsas uzklāšanas un, lai neitralizētu apmetuma virsmu. Papildus arī vecu minerālu apmetumu un vecu minerālu krāsojumu tīrīšanai.

Īpašības

  • Noņem saķepuma slāņus labākai saķerei
  • Esošo pamatņu tīrīšanai
  • Neitralizē augstu pH vērtību
  • Samazina traipu veidošanos nākamajos pārklājumos
  • Var lietot uz visiem sārmainiem celtniecības materiāliem
  • Izmantošanai ārpusē un iekšpusē

Materiāla bāze

Ūdeņains skābu fluorosilikātu šķīdums

Iepakojums

10 l

Uzglabāšana

Vēsā vietā, taču sargājot no sala.
Nekādā gadījumā neuzglabāt tvertnēs, kas nav skābju izturīgas.

Blīvums

apt. 1,2 g/cm³

Norāde

Histolith® Fluat reaģē ar kaļķu un cementa bāzes apmetumiem. Skābie komponenti šajā procesā tiek neitralizēti. Pareizi lietojot, mazgāšanas ūdenī nav skābes.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und saugfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.

Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, bez piesārņojuma, atdalošām vielām, sausām un uzsūkt spējīgām. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3. punktu.

Materiāla sagatavošana

Jauni javas grupas PI, PII un PIII apmetumi:
Uzklāšana pēc apmetuma virsmu sacietēšanas.

Veci nekrāsoti apmetumi un veci minerāli krāsojumi:
Saķepumus un netīrumu nogulsnes var noņemt ar Histolith® Fluat pirms jauna pārklājuma.

Uzklāšanas metode

Histolith® Fluat atšķaidīt ar 3 līdz 5 daļām ūdens un uzklāt ar suku. Maksimālais iedarbošanās laiks: 5-10 minūtes, novērst iežūšanu. Pēc putojošās reakcijas uz virsmas noskalojiet ar lielu daudzumu tīra ūdens. Dažos gadījumos process ir jāatkārto, lai nodrošinātu, ka saķepinātais slānis vai netīrumu nogulsnes tiek pilnībā noņemtas.

Savākt notecējušo ūdeni un likvidēt to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Patēriņš

apt. 30-50 ml/m2 neatšķaidīts koncentrāts atkarībā no pamatnes.

Iestrādes nosacījumi

Gaisa un pamatnes temperatūra uzklāšanas laikā  ≥8 °C. Nelietot pie temperatūras >30 °C.
Nelietot tiešos saules staros, lietus vai stiprā vējā vai attiecīgi aizsargāt virsmas.
Pasargāt apstrādātās virsmas no ātras izžūšanas augstā temperatūrā un/vai vējainā laikā. Slēgtās telpās ar ļoti augstu mitruma līmeni nodrošināt ātru izžūšanu, izmantojot ventilāciju vai gaisa sausināšanu.

Žūšana/ žūšanas laiks

Nākamos pārklājumus uzklāt tikai pēc pamatnes pilnīgas nožūšanas, ātrākais pēc 12 stundām.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Norāde

Nelietot uz sakarsušām virsmām.

Pārklāšanas pasākumi:
Rūpīgi nosegt laukumu ap apstrādājamām virsmām, īpaši stiklu, keramiku, krāsojumu, klinkeru, dabīgo akmeni, metālu un koku.

Drošības norādes

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Sastāvā ietilpst: fluorsilīcijskābe.

Likvidācija

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturam šajā produktā (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Tuvākas norādes

Sk. Drošības Datu Lapu.
Lūdzu ievērot Tehnisko informāciju.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija