caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/17804/018154.png

Histolith Quarzgrund

Saķeres grunts uz silikāta bāzes

Pielietojums

Pildošiem, struktūru izlīdzinošiem un zuduma plaisu aizpildošiem pārklājumiem ārdarbos un iekšdarbos.
Lieliski piemērota kā saķeres grunts uz gludām pamatnēm un esošiem matētiem dispersijas krāsu klājumiem pirms tālākas apstrādes ar dispersijas silikāta krāsām.

Īpašības

  • Satur gaismu noturīgus minerālos pigmentus
  • Augsta izturība pret laikapstākļu iedarbību
  • Augsta noturība pret lietu, ūdeni atgrūdoša, w vērtība 0,07 kg/m2√h
  • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība, sd vērtība <0,01 m
  • Augta oglekļa dioksīda caurlaidība
  • Satur minerālšķiedru (stikla šķiedru) piedevas
  • Ļoti sārmaina, ph vērtība > 11
  • Nedegoša

Materiāla bāze

Kālija silikāts, gaismu noturīgi minerālie pigmenti, minerālās pildvielas, organiskās piedevas (< 5 %)

Iepakojums

12,5 l

Krāsu toņi

Balta
Uz pieprasījumu tonējama rūpnīcā dažādos toņos. Manuāli tonējama ar Histolith SI pilnatoņa krāsām. Tonējama ColorExpress sistēmā ar neorganiskām krāsu pastām.

Spīduma pakāpe

Dziļi matēta

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apm. 1,4 g/cm³

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt cietai, nestspējīgai, tīrai, bez atdalošām vielām un sausai. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18 363, 3. rindkopu.

Pamatnes sagatavošana

Ārdarbos

Jauni javas grupu PIc, PII un PIII apmetumi:
Jaunus apmetumus var pārklāt ne ātrāk kā pēc 7 dienu ilga cietēšanas laika pie 20 °C un 65% rel. gaisa mitruma. Noņemt cieto kalcītu kārtu ar Histolith® Fluat.

Veci apmetumi bez pārklājuma un veci minerālie krāsojumi:

Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Gruntēt ar Histolith® Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2 : 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Veci matēti dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
Virsmu kārtīgi notīrīt.

Apmetuma labošana:

Labošana jāveic ar materiālu, kas pēc veida un struktūras atbilst esošajam apmetumam, un pirms krāsošanas tam jābūt sasaistītam un sacietējušam. Visas apmetuma remonta vietas piesūcināt ar Histolith® Fluat un nomazgāt.

Ķieģeļu mūris:
Apstrādei piemēroti ir tikai ķieģeļi ar uzsūktspēju. Nav piemēroti glazēti ķieģeļi un klinkeri.

Veikt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt krāsojuma saderību. Virsmu kārtīgi notīrīt. Izlabot bojātas javas šuves. Gruntēt ar Histolith® Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2 : 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Dabīgie akmeņi:
Apstrādei piemēroti ir tikai akmeņi ar uzsūkspēju. Veikt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt krāsojuma saderību. Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Uzmanību: Dabīgajiem akmens materiāliem ar ūdenī šķīstošām sastāvdaļām var veidoties izsvīdumi un traipi.

Virsmas ar sēnīšu vai aļģu bojājumiem:

Sēnīšu un aļģu skartās virsmas nomazgāt. Pēc nožūšanas virsmas piesūcināt ar Histolith® Algenentferner un ļaut nožūt. Par pārklājuma uzbūvi iepriekš konsultēties ar mūsu speciālistiem.

Iekšdarbos

Jauni javas grupu PIc, PII un PIII apmetumi:
Jaunus apmetumus var pārklāt ne ātrāk kā pēc 7 dienu ilga cietēšanas laika pie 20 °C un 65% rel. gaisa mitruma. Noņemt cieto kalcītu kārtu ar Histolith® Fluat.

Javas grupas PIV ģipša apmetumi:
Mīkstus ģipša apmetumus stiprināt ar ar Histolith® Spezialgrundierung. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt un notīrīt putekļus, gruntēt ar Histolith® Spezialgrundierung.

Ģipša plāksnes:
Špaktelēšanas asumus noslīpēt. Mīkstas špaktelējuma vietas stiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung. Plāksnes, kuras satur ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntēt ar Caparol Aqua-Sperrgrund (ievērot BFS tehnisko datu lapu Nr. 12).

Ģipša būvlāksnes:
Mīkstas ģipša būvplāksnes stiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung.

Betons:
Notīrīt gružus un citus netīrumus.

Ķieģeļu mūris:
Virsmu kārtīgi notīrīt. Izlabot bojātas javas šuves. Ķieģeļus, kuri satur ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntēt ar Caparol Aqua-Sperrgrund.

Veci matēti dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
Virsmu kārtīgi notīrīt.

Līmes krāsu klājumi:
Nomazgāt līdz tīrai pamatnei. Gruntēt ar Histolith® Spezialgrundierung.

Virsmas ar pelējuma sēnīti:

Sēnīti nomazgāt. Pēc nožūšanas virsmas piesūcināt ar Capatox un ļaut nožūt. Par pārklājuma uzbūvi iepriekš konsultēties ar mūsu speciālistiem.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai izmidzinot ar jaudīgu smidzināšanas iekārtu.
Smidzināšanas leņķis: 50°
Sprausla: 0,027"-0,031"
Smidzināšanas spiediens: 150–180 bar

Pārklājuma uzbūve

Vāji un vienmērīgi uzsūcošas minerālas pamatnes:
Grunts- un nobeiguma klājums, atšķaidīts ar maks. 5 % Histolith®Silikat-Fixativ.

Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas pamatnes vai uz virsmas birstošas minerālas pamatnes:
Gruntsklājums ar Histolith® Silikat-Fixativ, atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2 : 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Starpklājums un nobeiguma klājums:
Ar Histolith® Quarzgrund, atšķaidītu ar maks. 5 % Histolith®Silikat-Fixativ.
Alternatīvi nobeiguma klājums var tikt klāts ar Histolith® Sol-Silikat vai Histolith® Außenquarz ārdarbos un ar Histolith® PremiumSilikat vai Histolith® LithoSil iekšdarbos.

Patēriņš

Apm. 250–300 ml/m2 vienā kārtā uz gludas pamatnes. Uz raupjas virsmas atbilstoši vairāk.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra:
+8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma sausa un pārkrāsojama pēc 12 stundām, lietusdroša pēc 24 stundām. 
Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, uzklāt „slapjš slapjā”, klājot vienā reizē bez pārtraukumiem. Nav paredzēts horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Neiestrādāt tiešos saules staros, augtās temperatūrās, stiprā vējā, ļoti augsta gaisa mitruma apstākļos, miglā, lietū. Nepieciešamības gadījumā izmantot sastatņu pārklājus. Uzmanīties, ja pastāv nakts sala risks.

Pārklāšanas pasākumi:

Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni, īpaši stiklu, keramiku, krāsu pārklājumus, klinkerus, dabīgos akmeņus, metālu un koku.

Uzmanību

Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Nedzert, neēst un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Neieelpot smidzinājumu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku akritumus, sakaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/a): 40 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

BSW40

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)