caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/279770/074013_Caparol_Capatect_Silikon_FassadenPutz_K20_20230621_LV.png

Capatect Silikon Fassadenputz

Lietošanai gatavs dispersijas struktūrapmetums uz silikona sveķu bāzes K (biezpiena) struktūru. Paredzēts pielietošanai pēc EAD 040083-00-0404 (ETAG004) sertificētās siltināšanas sistēmās Capatect STANDARD A (MV) un B (EPS).

Pielietojums

Lietošanai gatavs dispersijas apmetums uz silikona sveķu bāzes iekšējiem un ārējiem darbiem.
To izmanto kā apdari:
• siltumizolācijas sistēmās Capatect STANDARD A un B;
• betons (bez pārklājuma);
• ģipša apmetumi;
• minerālas apmestas vai špaktelētas virsmas ar pietiekamu nestspēju;
• esoši dispersijas krāsu un laku pārklājumi ar pietiekamu nestspēju.

Īpašības

 • ar augstu tvaika caurlaidību
 • hidrofobs, noturīgs pret piesārņojumu
 • izturīgs pret mehāniskām slodzēm
 • gandrīz nedegošs
 • elastīgs
 • noturīgs pret ārējās vides iedarbību un UV
 • videi draudzīgs, nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus
 • izturīgs pret sārmu iedarbību
 • viegli uzklājams un strukturējams

Iepakojums

25kg

Krāsu toņi

Dabīgi balta. Tonējama izmantojot sistēmu Color Express.
PIEZĪME: krāsas ar gaismas atstarošanas koeficientu (HBV) < 25 nav paredzētas standarta siltumizolācijas sistēmām Capatect STANDARD A un B.
Dabīgo piedevu izmantošanas rezultātā iespējamas toņu atšķirības, taču tas nav produkta defekts.
Ņemot vērā šo apstākli, uz vienas apstrādājamās virsmas jāizmanto tikai materiāli ar vienu partijas
numuru. Materiāli ar dažādiem partiju numuriem pirms darba uzsākšanas jāsajauc

Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, vēsā vietā, sargāt no tiešajiem saules stariem temperatūrā no +5°C līdz +35°C. Derīguma termiņš noslēgtā oriģināliepakojumā ir 24 mēneši no izgatavošanas dienas.

Blīvums

1.77 g/cm³

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

max. 0.4m

Saistvielas bāze

Silikona sveķi, poliakrilāta sveķi

Saķeres pamatne

≥ 0.3 MPa

Siltumvadāmības skaitlis

≤ 0,80 W/(mK)

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

W2

Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

V2

Norāde

GOS saturs atbilstoši Direktīvai 2004/42/EK < 10 g/l

Piemērotas pamatnes

Pamatnes virsmai jābūt vienmērīgāi, noturīgāi, tīrai, sausai un nestspējīgai. Piesārņojumi un saķeri mazinošas vielas, piemēram, veidņu eļļa, celtniecības javas paliekas vai atdalošas krāsas jānotīra.

Pamatnes sagatavošana

Uzklājot uz gludas, kontrastveidīgas, absorbējošas virsmas vai betona nepieciešams pirms
tam virsmu apstrādāt ar Putzgrund 605, kas ir ietonēta apmetumam atbilstošā tonī. Svaigus kaļķu-cementa apmetumus apstrādāt ne ātrāk kā pēc 2–4 nedēļām. Drūpošas un stipri absorbējošas pamatnes nepieciešams 1–2 reizes apstrādāt ar CapaSol Konzentrat, atšķaidītu ar ūdeni nepieciešamajās proporcijās

Materiāla sagatavošana

Iepakojuma saturs rūpīgi jāsajauc, izmantojot lēnu maisītāju. Materiāla konsistenci var regulēt,
atšķaidot ar ūdeni līdz maksimāli 1%, ja materiāls tiek uzklāts manuāli un līdz maksimāli 2% - ja
materiālu klāj mehāniski.

Uzklāšanas metode

Apmetuma masa uz virsmas tiek uzklāta, izmantojot nerūsējoša tērauda ķelli vai mehāniskai
uzklāšanai piemērotu ierīci. Apmetuma slāņa uzklāšanas biezumam jāatbilst apmetuma graudu
izmēram. Liekais apmetums nekavējoties jānoņem, turot ķelli tam piemērotā leņķī. Uzsākot uzklāšanu,
ir nepieciešams veidot tekstūru, izmantojot plastmasas vai poliuretāna rīvdēli, ar ko uz apstrādājamas
virsmas jāveic vienmērīgas kustības. Lai nepieļautu pamanāmu pārklāšanās vietu veidošanos, katrā
darba veikšanas zonā jābūt pietiekamam darbinieku skaitam. Lai materiālu varētu uzklāt ātri un bez
redzamām robežām pielieto metodi «mitrs uz mitra». Strādājot drīkst izmantot tikai tīrus instrumentus.

Rūpīgi jāapsedz piekļāvuma virsmas, jo īpaši stiklu, keramiku, lakotas virsmas, klinkera ķieģeļus,
dabīgo akmeni, metālu, kā arī neapstrādātu koksni vai koksni ar pārklājumu. Apmetuma šļakatas
nekavējoties jānoskalo ar ūdeni. Capatect Silikon Fassadenputz nav paredzēts uzklāšanai uz horizontālām virsmām, kas pakļautas ūdens iedarbībai.

Patēriņš

 • Capatect Silikon Fassadenputz K15 - apt. 2,3 – 2,8 kg/m2
 • Capatect Silikon Fassadenputz K20 - apt. 2,6 – 3,2 kg/m2

Precīzs patēriņš tiek noteikts, konkrētā darbu norises vietā uzklājot izmēģinājuma klājumu.

 

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un pārsniegt +30°C. Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Jāievēro, lai augstākminētās prasības izpildītos vismaz 48 stundas no iestrādes brīža.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65% relat. gaisa mitruma masa virspusē ir sausa pēc apm. 24 stundām, izžuvusi,
noslogojama un pārklājama – pēc 2–3 dienām. Zemāka temperatūra un augstāks relatīvā gaisa mitruma līmenis paildzina žūšanas laiku.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums: var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Sastāvā ietilpst: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metilizotiazol-3(2H)-ons.

Likvidācija

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Skatīt Drošības datu lapu

Gis-kods

ZP1

Produkta krāsu un laku kods

Atbilstoši Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01 (poliakrilāta sveķi, silikona sveķi,
kalcija karbonāts, silikāti, titāna dioksīds, ūdens, glikola ēteri, piedevas, konservants).

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Asinsdonoru centrs, Sēlpils iela 9, Rīga