caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/253530/067961_caparol-dm-bag-web_LV.png

Dünaburg Mörtel

Kaļķa bāzes mūrjava ārdarbiem un iekšdarbiem

Pielietojums

Rūpnieciski ražota vispārējā pielietojuma kaļķa bāzes mūrjava vēsturisko mūru atjaunošanai,
pielietojama arī mūra šuvju izlīdzināšanai un remontam. Būvfizikālo un būvbioloģisko īpašību dēļ
piemērota arī izmantošanai ekoloģiskajā būvniecībā.

Īpašības

  • Dabīgi balta – tradicionālas vēsturiskās mūrjavas izskats
  • Grauda lielums 0 - 2,5 mm
  • Spiedes izturības klase - M2,5 (saskaņā ar EN 998-2)
  • Saistes stiprība liecē - 0,04 N/mm2
  • Saistes stiprība bīde - 0,02 N/mm2
  • Ūdens absorbcijas koeficients - ≤ 1,4 kg/(m2∙min0,5)
  • Ūdens tvaiku caurlaidība, μ – 15/35 (tab. vērtība saskaņā ar EN 1745 tab. A.12)
  • Nedegoša, klase A1 (atbilstoši DIN EN 13501-1)
  • Plastiski iestrādājama un izlīdzināma

Materiāla bāze

Minerālās saistvielas un minerālās pildvielas.

Iepakojums

25 kg maiss/ 48 gab. paletē

Krāsu toņi

Dabīgi balts

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās telpās uz paletēm. Sargāt no mitruma. Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 12 mēneši.

Piemērotas pamatnes

Pielietojama ķiēģeļu mūra mūrēšanai, jaunu un esošo mūru atjaunošanai. Mūra/ ķieģeļu virsmai ir jābūt
stingrai, stabilai, bez saķeri mazinošām vielām. Pamatnes mūrim ir jābūt labi saistītam. Pirms
mūrēšanas pamatni rūpīgi notīrīt. Nav piemērots mitram un ar sāli noslogotam mūrim.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt cietai, ar labu nestspēju, brīvai no ledus, kā arī no saķeri mazinošām vielām. Noņemt
no virsmas netīrumus un nenoturīgas sastāvdaļas. Pamatnei jābūt labi nostiprinātai. Nepieciešamības
gadījumā virsmu nostiprināt ar silikāta bāzes grunti Caparol Sylitol Konzentrat 111. Pamatnes ar stipru
uzsūktspēju gruntēt divas reizes. Stipri irdenu vecu mūri iepriekš gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB.
Pamatnes pirms mūrēšanas samitrināt(matēti mitras)

Materiāla sagatavošana

Maisījumu iejauc ar tīru, aukstu ūdeni, rūpīgi izmaisot ar jaudīgu lēnas gaitas maisāmo iekārtu, līdz
veidojas viendabīga masa, kuru 3-5 minūtes atstāj nobriest un tad vēlreiz pārmaisa. Ja
nepieciešams, pēc nobriešanas konsistenci pieregulē, pievienojot nedaudz tīru ūdeni un pārmaisot.
Mūrjavu iestrādā ar rokām. Nepieciešamais ūdens daudzums: apm. 5,5 - 6,0 l/25 kg maiss.
Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni un padarīt atkārtojami lietojamu!

Uzklāšanas metode

Materiālu uzklāt vienmērīgi ar ķelli 5-20 mm biezā kārtā. Pēc ķieģeļu/ akmens iespiešanas mūrjavā,
tos vairs neizkustināt līdz mūrjava sacietējusi. Pēc apt. 1 stundas ieteicams pieblīvēt masu šuvēs, lai
samazinātu žūšanas laikā radušās mikroplaisas. Pie paaugstinātas temperatūras izslēgt mūra
paatrinātu izžūšanu, jo tas var novest pie plasu rašanos un adhēzijas mazināšanos. Mūrjavas
paliekas notīrīt līdz mūrjavas sacietēšanai. Šuvošanu, ja tāda paredzētu, veikt pēc pilnīgas mūrjavas
nožūšanas. Atvērtības laiks pie gaisa un pamatnes temperatūras +20°C un relatīvā gaisa mitruma
50% sastāda apt. 2 stundas.

Patēriņš

Apm. 1,4 – 1,5 kg/m2 sausā maisījuma uz mm.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra apkārtējam gaisam un pamatnei + 5°C līdz + 30°C. Nestrādāt tiešu saules staru ietekmē, lietū un spēcīgā vējā vai virsmas atbilstoši aizsargāt.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C temperatūras un pie 65% relat. gaisa mitruma apmetuma žūšanas laiks — apm. 1 mm/dienā. Mūrjava žūst hidratācijas ceļā, kā arī fiziskāli, t. i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Līdz ar to vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas laiks var būt ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums: Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus vai dūmus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Glabāt slēgtā veidā. Sastāvā ietilpst: Kalcija hidroksīds, cement, portland, chemicals.

Likvidācija

Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Sastāvdaļas atbilstoši Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: Kalcija
hidroksīds, Cements, silikāti, kalcija karbonāts, minerālie pigmenti / pildvielas.

Tuvākas norādes

Tāpat ievērojiet aktuālajā tehniskajā informācijā, kura ir atrodama www.caparol.lv, sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls