caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/121919/042924_MultiStruktur_Fein_Mittel_Grob_Supergrob.png

Capadecor MultiStructur Fein

Hidrofobs, ar kvarcu pildīts starpklājums un nobeiguma klājums iekšdarbiem. Graudainība - smalka, vidēja un rupja. 

Pielietojums

Ar kvarcu pildīti starpklājumi un finiša pārklājumi individuālam, dekoratīvam iekšdarbu sienu noformējumam ar smalku, vidēji smalku, rupju graudainību. MultiStructurStyle ir ideāla pamatne sekojošiem lazūras vai efekta pārklājumiem.

Īpašības

- atšķaidāms ar ūdeni
- ar samazinātu emisiju
- nesatur šķīdinātājus un mīkstinātājus
- augsta baltuma pakāpe
- ar augstu segtspējas līmeni
- viegli un daudzveidīgi strukturējams
- homogēna struktūr
- tonējams ColorExpress sistēmā, kā arī ar pilntoņa un tonēšanas krāsām
- pateicoties ūdens atgrūšanai, ilgs iestrādes laiks ar, piem., sienu lazūrām
- labi tīrāms
- vispārējais celtniecības uzraudzības sertifikāts, Celtniecības materiāla klase nedegošs saskaņā         ar DIN 4102-A2, PZ- augsts-090261

Iepakojums

MultiStructurStyle fein un mittel: 16 kg / 7kg
MultiStructurStyle grob: 18 kg / 7kg

Krāsu toņi

Balts.
Tonējams automātiski ColorExpress sistēmā apm. 850 3D-krāsu toņos. 
Pasūtot 100 kg un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.Spīduma pakāpe

Dziļi matēts.

Uzglabāšana

Vēsā vietā,bet neļaut sasalt.

Lielākā grauda izmērs

Maksimālais grauda lielums:
MultiStructurStyle fein: apm. 200 µm
MultiStructurStyle mittel: apm. 300 µm
MultiStructurStyle grob: apm. 500 µm

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.
Javu grupu PII un PIII apmetumi: Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

Javu grupu PIV un PV ģipša un gatavie apmetumi:
Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus. Gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

Ģipša būvplāksnes: Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB.

Ģipškartona plāksnes: 
Špaktelēšanas pēdas noslīpēt un noņemt putekļus. Grunts
klājums ar Caparol Haftgrund. Uz plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol-Filtergrund grob. Ievērot BFS atgādni Nr. 12, 2. daļu.

Betons: 
Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt. Grunts klājums ar Caparol Haftgrund.

Gāzbetons: 
Gruntējums ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 3. Nošpaktelēt gludu ar Caparol- Akkordspachtel.

Cieto šķiedru, skaidu plāksnes un saplākšņi: 
Vaskotās plāksnes rūpīgi noslīpēt, notīrīt putekļus. Gruntējums ar Caparol- Filtergrund grob.

Pārklājumi ar labu nestspēju: 
Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas pārklājumus uzraupināt.

Pārklājumi ar vāju nestspēju: 
Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt pilnībā. Uz rupji porainām, uzsūcošām vaidrūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

Līmes krāsu klājumi: 
Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

Tapetes: 
Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

Virsmas ar pelējuma sēnīti: 
Pelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas  nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntējums atkarībā no pamatnes  veida un īpašībām. Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu).

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem: 
Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķusnotīrīt sausus ar birsti. Izolējošs gruntējums ar Caparol-Filtergrund grob  (Tehniskā Informācija Nr. 845).

Mazas defektu vietas: 
Pēc atbilstošas sagatavošanas veikt uzlabojumus  ar Caparol-Akkordspachtel saskaņā ar iestrādes nosacījumiemun nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

Uzklāšanas metode

MultiStructurStyle pirms iestrādes rūpīgi samaisīt un neatšķaidītu uzklāt ar birsti vai
rullīti. Iestrādājot ar rullīti, izmantot vidēja spalvas garuma rulli (spalvas garums 14-18 mm), lai  nodrošinātu vienmērīgu materiāla uzklāšanu. MultiStructurStyle Fein papildus var aplicēt ar ķelli. MultiStructurStyle var uzklāt arī ar  gliemežnīcas padeves sūkni, izmantojot izsmidzināšanas metodi. Sprauslas lielums 4-6 mm, izsmidzināšanas spiediens 2,0-2,5 bar.

Strukturēšana:
Atkarībā no vēlamās optikas MultiStructurSTyle var strukturēt viegli un individuāli. Tam īpaši piemērotas ir ķelles, mīkstas birstes utt. Špakteles tehnikām savienojumā ar Metallocryl INTERIOR MultiStructurStyle fein tiek strukturēts ar ArteTwin speciālo ķelli.

Pārkrāsošana: Pārkrāsošanai var izmantot Deco-Lasur matt (matēto) vai glänzend (spīdīgo), Arte-Lasur, Arte-Lasur Color vai Metallocryl INTERIOR . Atkarībā no objekta lieluma, telpas klimatiskajiem apstākļiem un iestrādes darbinieku skaita ļotī lietderīga MultiStructurStyle hidrofobā virsma. Turklāt ievērojiet, ka galīgā ūdeni atgrūdošā īpašība iestājas tikai pēc 2-3 dienām.

Pārklājuma uzbūve

Uz uzsūcošām virsmām veikt gruntējuma pārklājumu ar OptiGrund E.L.F., CapaSol LF vai CapaSol LF Konzentrat. Neuzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund (tikai MultiStructurStyle fein gadījumā) vao Putzgrund 610 (MultiStructurStyle mittel un grob gadījumos). Nebojātas, viegli un vienmērīgi uzsūcošas virsmas var tikt pārklātas tieši.

Patēriņš

Atkarībā no klājuma biezuma vai tehnikas, izmantotā darbarīka un vēlamās virsmas optikas patēriņš var atšķirties.
Graudainība, fein (smalka), apm. 500-700 g/m2
Graudainība, mittel (vidēji smalka), apm. 600-750 g/m2
Graudainība, grob (rupja), apm. 650-800 g/m2
Gliemežnīcas padeves sūknis: apm. 500-1000 g/m2
Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra:+5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 6-8 stundām virsma ir sausa. Pilnībā izžuvusi un noslogojama pēc apm. 1 - -2 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Izmantojot dabiskās smiltis, ir iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības. Tādēļ uz neatdalītām virsmām iestrādāt viena ražošanas numura materiālu. Materiālu ar dažādiem ražošanas numuriem samaisīt vienu ar otru. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Veicot ģipsi saturošu špakteles masu pārstrādi, ilgstošas mitruma iedarbības rezultātā var veidoties sabiezējums, burbuļi un atslāņošanās. Tādēļ rūpēties par ātru nožūšanu, pietiekoši vēdinot un saglabājot atbilstošu temperatūru. Ievērot Ģipša un Ģipša plākšņu industrijas Federālās apvienības atgādni Nr. 2 "Ģipša plākšņu špaktelēšana".

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta-/ polivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, vaski, ūdens, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa