caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/206852/060180_DisboCRET_Disbon_515_15L.png

DisboCRET® 515 Betonfarbe

Augstvērtīgs, plaisas pārsedzošs aizsargklājums ar ļoti labu
segtspēju, speciāli betonam - arī ar vecu pārklājumu.

Pielietojums

Aizsargpārklājums betona sienu un griestu virsmām ārā, kā arī autostāvvietās un pazemes garāžās.

Īpašības

 • izturīgs pret atmosfēras ietekmi
 • izturīgs pret sārmu
 • izturīgs pret UV staru iedarbību
 • plaisas pārklājošs virsmai tuvu plaisu gadījumā < 0,1 mm
 • ūdens tvaiku difūziju caurlaidīgs - aiztur CO2 un SO2 kaitīgās gāzes
 • veicot visas virsmas špaktelējuma kārtu ar smalko špakteli DisboCRET 505, to var uzklāt pēc aptuveni 6 stundām un bez gruntēšanas
 • kopā ar DisboXAN 450 fasādes hidrofobizāciju vai DisboXAN 451 hidrofobizācijas krēmu kā OS2 (OS-B) un kopā ar DisboCRET 505 vai DisboCRET 510 kā OS4 (OS-C), pārbaudīts saskaņā ar remonta vadlīnijām/ZTV-ING
 • atbilst EN 1504-2 un DIN V 18026 prasībām: Betona virsmu aizsardzības sistēmas

Materiāla bāze

Styrolacrylat-Dispersion

Iepakojums

 • Standarta:
  15L PVH spainis
 • ColorExpress:
  12L spainis

Prece mucas un konteinera iepakojumā pēc pieprasījuma.

Krāsu toņi

Balts (apt. RAL 9016)
Pēc pieprasījuma iespējami speciāli krāsu toņi.

Tonējama ColorExpress iekārtās 3 D sistēmā celtniecības krāsām.

Krāsas toņa izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr.26
Saistviela: Klase A
Pigmentējums: Grupa 1-3, atkarībā no krāsu toņa

Spīduma pakāpe

Zīdaini matēta, G2 


Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, bet sargāt no sala.
Oriģinālā slēgtā iepakojumā vismaz 1 gadu.

Blīvums

apt. 1,4 g/cm3

Cieto daļiņu saturs

apt. 65 % svara

Sausā slāņa biezums

apt. 40–50 µm/100 ml/m2

Difūzijas pretestība µ (H2O)

5.500

Difūzijas pretestība µ (CO2)

2.300.000

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

apt. 0,88 m (pie 160 µm sausā slāņa biezuma)

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdCO2

apt. 368 m (pie 160 µm sausā slāņa biezuma)

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

< 0,02 kg/(m2 · h0,5) Klase w3 (zema) pēc DIN EN1062

Piemērotas pamatnes

Betons,  DisboCRET®-špakteles masas, minerālie apmetumi un vecie pārklājumi.
Pamatnes atraušanas stiprībai jābūt ≥ 1,0 N/mm2 , mazākā atsevišķā vērtība 0,5 N/mm2.

Pamatnes sagatavošana

Minerālas pamatnes:
Pamatnei jābūt tīrai un brīvai no atlupušām daļām. Vielas ar atgrūdošu iedarbību (piem., eļļa,tauki) noņemt, izmantojot piemērotu metodi. Stipri netīras virsmas, piem., sūnām un aļģēmklātas un ar stiklveida cementa akmens kārtu klātas virsmas ar vāju nestspēju noņemt, piem., apstrādājot ar cietu smilšu strūklu. Pamatnei jābūt  brīvai no rūsu veicinošām daļām (piem., hlorīdiem).

Pamatnes ar pārklājumu: Vecajiem klājumiem pārbaudīt to saķeri ar pamatni. Vecos klājumus ar vāju saķeri un elastīgus, plaisas sedzošus dispersijas klājumus noņemt, piem., izmantojot atbilstošu abrazīvo materiālu. Cieti turošās nekrītojošas vecas pārklājuma virsmas ar labu nestspēju notīrīt, izmantojot, piem., ūdens vai tvaika strūklu. Tā kā praksē nākas saskarties ar dažādiem vecajiem klājumiem, pirms plānotās pārklājuma konstrukcijas veidošanas jāpārbauda tās funkcionalitāte, veicot izmēģinājuma klājumu.

Lūzuma vietas, poras un lieli caurumi: Lai iegūtu vienmērīgu un pietiekoši biezu aizsargklājumu, izdrupumus, plaisas, nelīdzenumus, virsmas raupjumus, poras un rukuma dobumus apstrādāt un izlabot ar DisboCRET®- sistēmas materiāliem atbilstoši rūpnīcas priekšrakstiem.

Materiāla sagatavošana

Materiāls ir gatavs lietošanai, taču pirms iestrādes tas jāsamaisa. Atkarībā no uzklāšanas metodes, pamatnes un laikapstākļiem materiālu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 5% ūdens. Uzklāšanai ar izsmidzināšanu pēc vajadzības padariet to izsmidzināmu ar ne vairāk kā 2% ūdens.

Uzklāšanas metode

Materiālu var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas paņēmienu. Izmantojot Airless ierīci, jāievēro, ka filtri ir jātīra biežāk, lai izvairītos no pildvielu piedevām (sprauslas lielums 0,018-0,021 collas).

Materiālu nevajadzētu uzklāt tiešu saules staru iedarbībā, lietū vai stipra vēja ietekmē, uz uzkarsētām pamatnēm utt. Nepieciešamības gadījumā izmantot aizsargpārsegu. Ievērot DIN 18363 nod. 3 (VOB, C daļu).

Slāņa biezums

Funkcionālai virsmas aizsardzībai nepieciešams vismaz 80 pm sausā slāņa biezums.

Pārklājuma uzbūve

PamatneGruntējums
Sistēmā OS 2 uz betonaDisboXAN 450
Uzsūktspējīgas, minerālas pamatnes (piem. Betons, apmetums) DisboCRET CapaSol Konzentrat
1 : 4 atšķaidīts ar ūdeni
Pilnas virsmas špaktelējums ar DisboCRET 505nav nepieciešams
Pilnas virsmas špaktelējums ar DisboCRET 510nav nepieciešams
Stingrs, noturīgs pārklājumsCapagrund Universal
Lakas klājums ar ciešu saķeri Disbon 481 2K-EP-Universalprimer

Balkonu parapetu horizontālajām, nepārklātajām virsmām jābūt bez tukšumiem un ar pietiekamu slīpumu. Šīs virsmas gruntēt ar DisboXID 420 E.MI Primer un nokaisīt ar DisboXID 942 Mischquarz. Tālāk seko starpklājums un nosedzošais klājums.

Patēriņš

apt. 200 ml/m2 klājumam.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
Vismaz 5 °C, maks. 40 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc apm. 4 stundām virsma putekļus nepiesaista, pēc
apm. 6 stundām noslogojama ar lietu un pēc apm. 12 stundām pārkrāsojama.


Uzmanību:
Uz blīvām, vēsām virsmām vai, ja žūšanu aizkavē laika apstākļi, mitruma ietekmē (lietus,
rasa/atkusnis, migla) palīgvielas uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgus/ caurspīdīgus, viegli
spīdīgus un lipīgus notecējumus. Iestrādājot materiālu atbilstošos klimatiskos apstākļos, šādi
notecējumi neveidojas. Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un ar pietiekošu ūdens daudzumu, piemēram, pēc
vairākkārtīga spēcīga lietus, tiek noskalotas. Virsmas kvalitāte pēc noskalošanas netiek ietekmēta.
Gadījumā, ja seko pārkrāsošana, notecējumi/ palīgvielas iepriekš jāsamitrina un pēc neilga laika
jānoskalo. Jāveic papildus gruntējums ar CapaGrund Universal.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar ūdeni.

Atzinums

Pārbaudes sertifikāti pēc pieprasījuma

Drošības norādes

Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Sastāvā ietilpst: 2-metilizotiazol-3(2H)-ons, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3- ons (3:1). Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. 

Likvidācija

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

šajā produktā (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šis produkts satur < 40 g/l GOS

Gis-kods

BSW20

Produkta krāsu un laku kods

novecojis: M-DF02

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, jāievēro Disbon ēkas aizsardzības pārklājumu apstrādes instrukcijas.

CE-apzīmējums

ce-logo
1119

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-515-001189
EN 1504-2:2004
Virsmas aizsardzības produkts - pārklājums
 OS 2 (OS B) OS 4 (OS C)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Šķērsgriezums≤ GT2
CO2-caurlaidībaSD > 50 m
Ūdens tvaiku caurlaidībaKlase I
Kapilārā ūdens absorbcija un ūdens caurlaidībaw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Temperatūras izmaiņu pielaide≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Atraušanas tests, lai novērtētu adhēzijas stiprību≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Uguns reakcijas klasifikācijaKlase E
Mākslīgā atmosfēras iedarbībanav redzamu kļūdu

EN 1504-2

EN 1504-2 "Produkti un sistēmas betona konstrukciju aizsardzībai un remontam — 2. daļa: Betona virsmas aizsardzības sistēmas” nosaka prasības virsmas aizsardzības metodēm.

Produktiem, kas atbilst augstāk minētajam standartam, jābūt marķētiem ar CE marķējumu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

RINKTINĖS URBAN, Viļņa, Lietuva

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā

Tartu Universitātes Klīnikas Apvienotais…

Dzīvojamās mājas Paepargi 17, 19, 21,…

Kadrioru parks, Tallina, Igaunija