caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/218629/061997_DisboCRET_535_12_5_L.png

DisboCRET® 535 BetonLasur

Betona lazūra skalotajam un struktūrbetonam ārdarbos, izmantojama arī kā caurspīdīgs aizsargpārklājums. Nesatur šķīdinātājus.

Pielietojums

Pārklājums aizsardzībai pret kaitīgo vielu un ūdens iekļūšanu un lielām slodzēm uz jauna, veca un remontēta skalotā betona, struktūrbetona un veidņu betona. Ar krāsas slāņa aizsargvielām (biocīdās aizsargvielas) pret aļģu un sūnu apaugumu. Kā aizsargpārklājumu uz gludām veidņu betona virsmām materiālu izmantot tikai bez pigmentiem.

Īpašības

  • ideālas iestrādes īpašības
  • izturīga pret atmosfēras ietekmi
  • izturīga pret sārmu
  • Izturīgas pret UV staru iedarbību
  • viegli kopjama
  • aizsargā pret laika apstākļiem un korozijas radītajiem bojājumiem
  • ātri žūstoša
  • ar ūdens tvaiku caurlaidību - oficiāli pārbaudīta
  • CO2 un SO2 kaitīgās gāzes aizturoša - oficiāli pārbaudīta

 

Materiāla bāze

Akrilāta dispersija.

Iepakojums

12,5 l PVH spainis.

Krāsu toņi

Caurspīdīga. ColorExpress tonēšanas vietās tonējama vairāk par 700 krāsu toņos.

Spīduma pakāpe

Matēta saskaņā ar DIN EN1062.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, bet sargāt no sala. Oriģināli slēgtā iepakojumā garantija 1 gadu.

Blīvums

Apm. 1,0 g/cm3

Cieto daļiņu saturs

Apm. 34 svara-%

Sausā slāņa biezums

Apm. 30 µm/100 ml/m2

Difūzijas pretestība µH2O

3.500

Difūzijas pretestība µCO2

1.000.000

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

Apm. 0,28 m

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdCO2

Apm. 80 m

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

< 0,015 kg/(m2 ■ h0,5) Klase w3 (zems) saskaņā ar DIN EN 1062

Piemērotas pamatnes

Normālais un smagais betons,  Disbocret®-špakteles masas, minerālie apmetumi. Cementu saturošām, ar sintētisko materiālu bagātinātām izlīdzinošām masām ir jāpārbauda to saderība, nepieciešamības gadījumā uzklājot paraugklājumu. Pamatnes atraušanas stiprībai jābūt  > 1,0 N/mm2, mazākā atsevišķā vērtība
0,5 N/mm2.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt tīrai un brīvai no atlupušām daļām. Vielas ar atgrūdošu iedarbību(piem., eļļa, tauki) noņemt, izmantojot piemērotu metodi. Stipri netīras virsmas, piem. pelējušas, aļģēm klātas un ar stiklveida cementa akmens kārtu klātas virsmas tīrīt, piem., apstrādājot ar smilšu strūklu. Pamatnei jābūt  brīvai no rūsu veicinošām daļām (piem., hlorīdiem).Lai iegūtu vienmērīgu un pietiekoši biezu aizsargklājumu, izdrupumus, plaisas, nelīdzenumus un virsmas raupjumus, poras un rukuma dobumus apstrādāt un izlabot ar Disbocret- sistēmas materiāliem atbilstoši rūpnīcas priekšrakstiem. Izlabotās vietas pēc pārklāšanas atkarībā no labošanas veida var būt optiski vairāk vai mazāk saskatāmas.

Materiāla sagatavošana

Gruntējumam materiālu atšķaidīt ar maks. 20 % ūdens. Atšķaidīto materiālu maisīt, līdz izveidojas viendabīga masa.

Starpklājums un finiša klājums. Disbocret 535 BetonLasur ir lietošanai gatava. Pirms iestrādes materiālu samaisīt. Lai izveidotu lazējošu pārklājumu, materiālu tonēt ColorExpress sistēmā.

Uzklāšanas metode

Materiāls var tikt uzklāts ar otu vai rullīti. Iesakām lazūru pa visu virsmu uzklāt tikai ar mīkstiem birstes darbarīkiem (piem., birsti vai ovālo birsti). Iestrādāt ar birsti īsiem krustu šķērsu vilcieniem. Pēc neilga žūšanas laika uzklāto materiālu apstrādāt ar izlīdzināšanas birsti, lai iegūtu vienmērīgu lazūras efektu un izvairītos no uzklāšanas pēdām. Materiālu nevajadzētu uzklāt tiešu saules staru iedarbībā, lietū vai stipra vēja ietekmē, uz uzkarsētām pamatnēm utt. Nepieciešamības gadījumā izmantot aizsargpārsegu. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18  363, 3. atk.

Slāņa biezums

Funkcionālai virsmas aizsardzībai nepieciešams vismaz 80 µm slāņa biezums.

Pārklājuma uzbūve

Gruntējums: Normāli uzsūcošas strukturētās un skalotā betona virsmas vienreiz gruntēt ar Disbocret® 535 BetonLasur, kas ir atšķaidīts ar 20 %ūdens. Ja virsma ir ļoti vai nevienmērīgi uzsūcoša, uzsūktspējas izlīdzināšanai pirms pārklāšanas papildus veikt apstrādi ar Caparol Capasol Konzentrat LF (kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā1:2). Lai palielinātu izturību pret uz ielas kaisāmā sāls, pamatni gruntēt ar Disboxan 450 Fassadenschutz, veidojot impregnējošu gruntējumu. Horizontālas neapstrādātas virsmas gruntēt ar Disboxid 420 E.Mi Primer un nokaisīt ar Disboxid 942 Mischquarz.

Starpklājums un finiša klājums:
Disbocret® 535 BetonLasur uzklāt neatšķaidītu. Atkarībā no pamatnes gaišuma pakāpes caurspīdīgi aizsargklājumi var padarīt tos nedaudz tumšākus. Betona būvdetaļām, īpaši no baltā cementa vai ar baltām marmora piedevām, jāveic izmēģinājuma klājumi, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Lazējošo krāsojumu krāsu tonim principā būtu jābūt pielīdzinātam pamatnes krāsu tonim, lai izvairītos no nevienmērīga lazētās virsmas krāsainuma. Iestrādājot Disbocret® 535 BetonLasur strādāt veikli, izmantojot metodi "slapjš slapjā". Lai izvairītos no pārlaidumiem darbā būtu jāiesaista vismaz 2 personas.

Noformēšanas norāde:
Sienu lazūras ir materiāli, kas ļauj spīdēt cauri pamatnes krāsas tonim un struktūrai. Pamatnes uzsūktspēja, lazūras slāņa biezums, izmantotais darbarīks, kā arī meistara individuālais rokraksts būtiski ietekmē pamatnes krāsu toni. Tāpēc nepieciešams veikt paraugklājumus uz šīm pamatnēm.

Patēriņš

Gruntējumsapm. 110-220 ml/m2 atšķaidīta materiāla
Starpklājums un finiša klājums:
raupju skalotā betona vai raupji strukturētu virsmu gadījumāapm. 110-220 ml/m2 neatšķaidīta materiāla ik klājumam
gludas vai smalki strukturētas virsmasapm. 90-220 ml/m2 neatšķaidīta materiāla ik klājumam

Patēriņa vērtības ir ļoti atkarīgas no pamatnes uzsūktspējas un struktūras.
Pirms darba uzsākšanas tās būtu jāpārbauda, veicot paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 5 °C, maks. 40 °C.

 

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc apm. 1 stundas virsma putekļus nepiesaista, pēc apm. 6 stundām noslogojama ar lietu un pēc apm. 12 stundām pārkrāsojama.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens  bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/a): 75 g/l (2007)/40 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem, mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tartu Universitātes Klīnikas Apvienotais…

Dzīvojamās mājas Paepargi 17, 19, 21,…

Latvijas Nacionālā bibliotēka