caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/277028/073258_Disboxan_450_Fassadenschutz_1L_nz_230313.png

DisboXAN® 450 Fassadenschutz

Ar ūdeni atšķaidāms koncentrāts hidrofobizējošai fasāžu impregnēšanai.

Pielietojums

Hidrofobizējošai impregnēšanai minerālām klinkera, kaļķa smilšakmens, smilšakmens, betona, dzelzsbetona fasādēmar labu uzsūktspēju, kā arī minerāliem apmetumiem un krāsu klājumiem ar labu uzsūktspēju ārdarbos.

Hidrofobizējošai gruntēšanai un aizsardzības palielināšanai pret ielu kaisāmo sāli zem tālākiem pārklājumiem. Neveido aizsargplēvi. Produkts neveic irdenu vai laika apstākļu bojātu virsmu nostiprināšanas funkciju.

Īpašības

  • atsķaidāms ar ūdeni
  • ar minimālu aromātu, draudzīgs videi
  • samazina ūdens uzsūkšanos
  • paaugstina noturību pret sāli ielu apstrādei
  • samazina aļģu un šunu vairošanos, mitruma pleķus un izsvīdumus
  • neveido aizsargplēvi
  • ūdens tvaikus caurlaidīgs
  • noturīgs pret sārmiem un UV staru iedarbību
  • savienojumā ar DisboCRET 515 pārbaudīts atbilstoši ZTV-ING priekšrakstiem OS-2 (OS-B)
  • atbilst EN 1504-2 un DIN V 18026 prasībām: Betona virsmas aizsardzības sistēmas

Materiāla bāze

Mikroemulsija no silāniem un oligomēru siloksāniem.

Iepakojums

1 l, 5 l

Krāsu toņi

Transparents

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vieta, sargāt no sala.
Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 12 mēneši.
Neuzglabāt saulē un temperatūrā virs 30° C.

Blīvums

apm. 1,0 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Klinkeru mūris, silikāta ķieģeļi, smilšakmens, betons, dzelzsbetons, cements un kaļķa apmetums, kā arī minerālu materiālu klājumi ar labu uzsūktspēju.
Uz gaišām pamatnēm iespējama krāsu toņa intensitātes palielināšanās.
Pamatnei jābūt tīrai, sausai, salizturīgai un bez svešu vielu ieslēgumiem. Nav pieļaujama mitruma iekļūšanu caur plaisām, šuvēm, raupjām porām utt.

Pamatnes sagatavošana

Pamatni sagatavot, izmantojot piemērotas metodes, tā, lai uz virsmas nebūtu atlupušu daļu un atdalošu vielu. Pirms tālākas pārklāšanas pārliecināties par pietiekamu pamatnes nestspēju.

Materiāla sagatavošana

1 masas daļu koncentrāta atšķaidīt ar 9 masām tīra dzeramā ūdens daļām. Sagatavot tikai tik daudz materiāla, cik iespējams iestrādāt 12 stundu laikā.
Ja materiāls tiek izmantots hidrofobizējošai impregnēšanai uz betona virsmas aizsargsistēmā OS-2 (OS-B), koncentrāts jāatšķaida ar 4 masas daļām tīra dzeramā ūdens.

Uzklāšanas metode

Sagatavotu materiāu uzklāt lielu otu vai izsmidzinot (izmantojot, piem., virzuļsūkni, spiediena rezervuāra izsmidzināšanas ierīci vai airless membrānu). Airless iekārtās izmantot samazinātu spiedienu. Atkarībā no uzsūkšanas spējas parasti pietiek ar vienu vai diviem klājumiem. Betonam, kuram pēc tam nav paredzēts pārklājums, piesātināti "slapjš slapjā" uzklāt trīs kārtās.

Norāde: Logi un citas būves daļas apklāt. Notraipītās vietas nekavējoties nomazgāt, citādi veidojas nenotīrāmi pleķi. Blīvas virsmas, tādas kā klinkers, betons un tml., apm. 2 stundas pēc impregnēšanas pārmazgāt ar ūdenī samērcētu lupatu vai sūkli.

Patēriņš

Impregnēšana/gruntēšana: apm. 200–400 g/ml sajaukta materiāla vienai kārtai, atkarībā no virsmas uzsūktspējas (atbilst apm. 20-40 ml koncentrāta attiecībā 1 : 9).

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: min. 5 °C, maks. 30 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie temperatūras 10 °C pārklājams tālāk pēc apm. 24 stundām.
Pie temperatūras 30 °C pārklājams tālāk pēc apm. 6 stundām.
Maksimālais laiks līdz tālākai pārklāšanai - 5 dienas.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Tikai profesionālai lietošanai.

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns un citi aizdegšanās avoti. Nesmēķēt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
Satur polidimetilsiloksānu, funkcionālās aminogrupas, etiķskābi.  Slīpējot lietot putekļu aizsargfitru P2. Neieelpot dūmus. Lietot kombinēto filtru A2/P2.

Likvidācija

Produktu un iepakojumu utilizēt atbilstoši likumdošanai. Atkritumiem neļaut nonākt notekūdeņos. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

CE-apzīmējums


ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
07
DIS-450-001323
EN 1504-2:2004
Virsmas aizsardzības produkts - pārklājums
Disbocret OS 2 (OS B) (450/515)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Tekstūra≤ GT 2
CO2-DurchlässigkeitSD > 50 m
Ūdens tvaiku caurlaidībaKlase I
Kapilārā ūdens uzņemšana un ūdens caurlaidībaw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Temperaturwechselverträglichkeit≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Atraušanas tests adhēzijas novērtēšanai≥ 1,0 (0,7) N/mm2
UgunsreakcijaKlase E
Mākslīgi laikapstākļu testinav acīmredzamu kļūdu
Ekspluatācijas īpašības pārbaudītas produktu sistēmā Disbocret OS 2 (OS B) (450/515)

Norma EN 1504-2 „Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai - 2. daļa: Virsmu aizsardzības sistēmas betonam" nosaka prasības virsmu aizsardzības metodei. Lietojot Vācijā, ir spēkā papildus normas. Atbilstība tiek dokumentēta ar Ü zīmi uz iepakojuma. Turklāt to papildus apliecina 2+ atbilstības pieradīšanas sistēma ar pārbaudēm un kontroli no ražotāja un atzītu pārbaudes iestāžu (Notified Body) puses

Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi. Marķējumu izvieto uz iepakojuma, kā arī pievienotajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā atbilstoši BauPVO, kas pieejama interneta vietnē www.disbon.de.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā

Tartu Universitātes Klīnikas Apvienotais…