caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/187738/056482_Disbon_489_EP-Klarsiegel.png

Disbon 489 EP-Klarsiegel

Caurspīdīgs 2K epoksīdsveķu klājums uz pārkaisītiem epoksīdsveķu klājumiem iekšdarbos.

Pielietojums

Virsējais klājums sistēmai Disbon ColorQuarz-System - iekšdarbiem un sistēmai Disbon MultiColor-System - iekšdarbiem.

Pateicoties samazinātai emisijai un kaitīgo vielu pārbaudei un uzraudzībai, materiāls īpaši piemērots visām "jūtīgajām" zonām, tādām kā uzgaidāmās telpas, slimnīcas, bērnudārzi un pagarinātās dienas grupas, skolas utt.

Pārbaudīti un licencēti saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko savienojumu) emisijai un iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības produktu veselības novērtējuma komisijas) vērtējuma shēmu izveidojušas apkārtējās vides un veselības iestādes celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, piem., uzgaidāmajās telpās.

Īpašības

  • Ar samazinātu emisiju
  • Kad sacietējis, noturīgs pret ķīmisku noslodzi - sāļiem ūdens šķīdumā, sārmiem, atšķaidītām skābēm, benzīnu, eļļām, taukiem
  • Noturīgs pret ilgstošu mitru noslodzi

Materiāla bāze

Zemas viskozitātes 2K epoksīdsveķi, pilnīgi cieti saskaņā ar Vācijas būvniecības ķīmiju.

Iepakojums

25 kg iepakojums
9 kg iepakojums

Krāsu toņi

Caurspīdīgs

Spīduma pakāpe

Spīdīgs

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 1 gadu.
Ja materiāls tiek uzglabāts zemā temperatūrā, pirms iestrādes novietot to apm. 20°C temperatūrā.

Blīvums

apm. 1,1 g/cm3

Sausā slāņa biezums

apm. 95 µm /100 g/m2

Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

30 mg/30 cm2

Cietība pēc Koenig metodes

apm. 190 s

Cietība pēc Shore (A/D)

apm. D 80

Spiedes pretestība

apm. 65 N/mm2

Viskozitāte

apm. 600 mPas

Lieces stiprība

apm. 50 N/mm2

Izturība pret ķimikālijām

Noturības pret ķīmisko vielu iedarbību tabula atbilstoši DIN EN ISO 2812-3:2007 pie 20 °C
7 Tage
10% etiķskābe+ (V)
20% sērskābe+ (V)
10% citronskābe+ (V)
37% sālsskābe+ (V)
85% fosforskābe+ (V)
Organisko skābju ūdens šķīdumi (grupa 9) + (V)
Minerālskābes līdz 20% (grupa 10) + (V)
20% nātrija hidroksīds+
Neorganiskie sārmi (grupa 11) +
25% amonjaks+
Vārāmā sāls šķīdums, piesātināts+
Cukura šķīdums, piesātināts+
2% Sagrotan+ (V)
Benzīns DIN 51 600+
Degviela (grupa 1) +
Biodīzelis+
Motoreļļa+
Spirti (grupa 5) +
Visi ogļūdeņraži (grupa 4) +
40% etanols+
Aromātiskie esteri un ketoni (grupa 7a) +
Kafija+
Coca Cola+
Alus+
Ābolu sula+
Sarkanvīns+
Skidrols (hidrauliskais šķidrums)+
Transformatoru dzesēšanas šķidrumi+
Apzīmējumi: + = noturīgs, (V) = krāsas maiņa
 Atbilst Būvniecības likumam par notekūdeņu aizsardzību pēc DIBt.

Piemērotas pamatnes

Pārkaisīti, noturīgi, cieti epoksīdsveķu pārklājumi uz minerālām pamatnem.

Pamatnei jābūt sausai, ar stabilu formu, cietai, nestspējīgai un brīvai no putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas noberzumiem un citām atdalošām vielām.
Nav pieļaujams no pamatnes kāpjošs mitrums.
Norāde: DisbXID 489 neklāt uz gludām, nepārkaisītām pamatnēm, pretējā gadījumā uz virsmas var rasties tīklveida plaisas.

Pamatnes sagatavošana

Bagātīgi pārkaisītas (ar čipšiem pārkaisītas) pamatnes virsmu sagatavot tā, lai tā atbilstu augstāk minētiem nosacījumiem, piem., rūpīgi noslaukot un nosūcot.

Materiāla sagatavošana

Komponentei A pievienot komponenti B. Intensīvi samaisīt ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/ min.). Iepildīt citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisīt. Neiestrādāt no oriģinālā iepakojuma.

Maisījuma attiecība

Komponente A : komponente B = 2 : 1 svara daļas

Uzklāšanas metode

Atkarībā no pielietojuma, uzklāt ar īsa vai vidēja garuma plūksnas rullīti vai cietas gumijas ķelli.

Pārklājuma uzbūve

Skat. sistēmas atgādni Disbon ColorQuarz-System - iekšdarbiem vai Disbon MultiColor-System - iekšdarbiem.

Patēriņš

Skat. sistēmas atgādni Disbon ColorQuarz-System - iekšdarbiem vai Disbon MultiColor-System - iekšdarbiem.

Iestrādes ilgums

Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma - apm. 20 minūtes. Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - pagarina saistīšanās laiku.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
Min. 10 °C, maks. 30 °C
Rel. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas punkta.

Pārkrāsojams pēc:

Pārtraukumiem starp klājumiem pie 20 °C jābūt vismaz 8 un maks. 24 stundām. Ja pārtraukums ir ilgāks, un iepriekšējā darba posmā sagatavotā virsma nav apstrādāta ar smiltīm, tā ir jānoslīpē. Norādītais laiks samazinās, ja temperatūra ir augstāka, un palielinās, ja temperatūra ir zemāka.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma virsma pārstaigājama pēc 8 stundām, pilnībā sacietējusi pēc apm. 7 dienām. Ja temperatūra zemāka, žūšanas laiks pagarinās. Cietēšanas laikā (apm. 8 stundas pie 20 °C) uzklāto materiālu  sargāt no mitruma,  pretējā gadījumā var tikt bojāta virsma un mazināta saķere.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar Disboxid 419 Verdünner.

 

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Tīrīšana un kopšana

Ievērot Disbon tīrīšanas un kopšanas norādes.

Drošības norādes

Materiāls paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Massa: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.  Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.


Cietinātājs:
Kaitīgs, ja norij. Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu. Kaitīgs ieelpojot. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Neieelpot tvaikus/smidzinājumu.  Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Pēc izmantošanas ādu kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Likvidācija

Materiāla atlikumi: ļaut pamatmasai un cietinātājam sacietēt un likvidēt kā krāsu atlikumus. Nesacietējušus materiāla atlikumus un piesārņotu iepakojumu likvidēt kā bīstamās vielas.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

 (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 170 g/l GOS.

Gis-kods

RE 1

Tuvākas norādes

Skat. drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

CE-apzīmējums

 

ce-logo
Disbon GmbH
Rossdoerfer Strasse 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-489-013201
EN 13813:2002
Mākslīgo sveķu klājums/mākslīgo sveķu pārklājums iekšdarbos
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
UgunsreakcijaEfl
Korozīvo vielu izdalīšanāsSR
Ūdens caurlaidībaNPD
Nodiluma pretestība≤ AR1
Saķeres stiprība≥ B1,5
Triecienizturība≥ IR4

Norma EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības" nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem. Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Product recommendation:

DisboXID® ColorQuarz-System iekšdarbiem