caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/290232/075874_CapaGrund_Universal_20240527_NE.png

CapaGrund Universal

Uz SolSilan tehnoloģiju balstīta gruntskrāsa pirms sekojošu dispersijas, silikonsveķu, silikāta dispersijas un polimērsveķu krāsu klājumiem. Samazina sārmainu notecējumu risku jauniem minerālajiem apmetumiem.

 • Pielietojums

  Balti pigmentēta, ar augstu gaisa tvaika caurlaidību, speciāla gruntskrāsa sedzošiem krāsojumiem pirms sekojošiem dispersijas, silikona sveķu, silikāta dispersijas un polimērsveķu krāsu pārklājumiem uz minerālām pamatnēm ārdarbos un iekšdarbos, kā arī uz veciem mākslīgo sveķu apmetumiem uz siltumizolācijas sistēmām (SIS). Pielietojama arī zem šķīdinātājus saturošām polimerizāta sveķu krāsām. Pateicoties SolSilan tehnoloģijai, CapaGrund Universal ir laba ūdens atgrūšanas spēja, un tā samazina risku kaļķa notecējumiem tonētām krāsām. CapaGrund Universal piemīt augsta saķeres spēja, un tā kā viegli raupjš gruntējums atvieglo struktūrapmetumu uzklāšanu.

  Īpašības

  • lietošanai gatava
  • atšķaidāma ar ūdeni, apkārtējai videi draudzīga, ar patīkamu aromātu
  • saķeri veidojoša
  • pārkvarcoties spējīga pamatne pirms dispersijas -silikāta krāsām
  • augsta tvaika caurlaidība sd H2O 0,06m atbilstoši DIN EN 1062
  • zema ūdens caurlaidība, w-vērtība 0,05 [kg/(m2·h0,5)] atbilstoši DIN EN 1062

  Ietonējot var mainīties tehniskie dati.

  Materiāla bāze

  Ar silikonu modificēta mākslīgo sveķu dispersija.

  Iepakojums

  2,5l; 10l

  Krāsu toņi

  Balta.
  CapaGrund Universal tonējama manuāli ar maks. 25% CaparolColor un AmphiColor® pilntoņa un tonēšanas krāsām. CapaGrund Universal tonējama automātiski ColorExpress sistēmā visu aktuālo krāsu toņu kolekciju toņus līdz gaišuma pakāpei 70. Intensīvāki krāsu toņi tiek panākti tikai pietuvināti oriģinālam, ietonējot baltu materiāla bāzi, un ir piemēroti kā pamata pārklājums konkrētiem vēlamā sedzošā pārklājuma intensīvajiem krāsu toņiem. Atbilstošiem sedzošā pārklājuma krāsu toņiem ColorExpress sistēmā tiek norādīts uz šo iespēju un tādam pašam krāsu toņa apzīmējumam CapaGrund Universal ir pievienota atbilstoša receptūra.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Blīvums

  Apm. 1,4 g/cm3

  Papildinošie produkti

  Caparol Trocknungsbeschleuniger (žūšanas paātrinātājs) - CapaGrund Universal / CapaGrund Universal-W iestrādei un ātrai lietus drošībai pie zemām temperatūrām no +1°C līdz apm. +10 °C. Iestrādi skatīt uz Caparol Trocknungsbeschleuniger etiķetes.

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt tīrām, bez atdalošām vielām un pietiekoši sacietējušām. Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.

  Pamatnes sagatavošana

  Saistībā ar dažādām pamatnēm un to pielietojumu skatīt Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana”.

  Atšķaidīšana

  Tikai ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  Normālos apstākļos CapaGrund Universal tiek iestrādāta neatšķaidīta. Nepieciešamības gadījumā iestrādes konsistence regulējama, atšķaidot ar maks. 3% ūdens.

  Patēriņš

  Apm. 150 - 200 ml/m2 vienā kārtā uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā: +5ºC pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Darbarīku tīrīšana

  CapaGrund Universal uzklājams ar otu, rullīti vai izmidzināšanas tehnikā.

  Norāde

  Materiāls nav paredzēts horizontālām virsmām ar stāvošu ūdeni.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. Izvairīties no izsmidzinātās miglas un aerosolu ieelpošanas. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm.

  Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2- metil-2H-izotiazol-3-onu. Sakaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

  Likvidācija

  Atkātotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidra materiāla atlikumus var nodot kā ūdens bāzes krāsu atkritumus, sacietējušus materiāla atlikumus - kā sakaltušu krāsu vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 25 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  CapaGrund Universal: M-GP01
  CapaGrund Universal-W: M-GP01F

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti (metilizotiazolinons, benzizotiazolinons.

  Tuvākas norādes

  Skat. drošības datu lapu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Dzīvojamais kvartāls Karaliaučiaus,…

  Dzīvojamo māju kvartāls Smolensko,…

  Dzīvojamais kvartāls Pilaitės kvartalai,…

  Bērzaines iela 7, Cēsis

  Dzīvojamā māja, Kalnciema iela 32a, Rīga

  Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā, Madala…

  Rīgas Franču licejs - K.Valdemāra iela…