caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/282149/074453_Capatect_Fuellschaum_B1_056_00_LV.png

Capatect Füllschaum B1 056/00

Vienkomponenta, mitruma ietekmē cietējošas PU putas

Pielietojums

Spriegumu mazinošai un siltumizolējošai šuvju aizpildīšanai Capatect siltumizolācijas sistēmās A un B, it īpaši dobumu aizpildīšanai zem palodzēm (aukstuma tiltu novēršanai) un starp savstarpēji nepietiekami blīvi uzstādītām siltumizolācijas plāksnēm.

Īpašības

 • Sacietē mitruma ietekmē
 • Tālāku izplešanos novērš, samitrinot šuvju malas. Izcila saķere ar praktiski visiem izplatītākajiem būvmateriāliem.
 • Putu virsma vairs nav lipīga pēc apm. 10 minūtēm
 • Pilnībā sacietē pēc 6­–24 h (atkarībā no temperatūras un masas)
 • Saskaņā ar FMPA Leipzig atzinumu, izmantojamas arī šuvēs starp minerālvates izolācijas plāksnēm bez negatīvas ietekmes uz visas sistēmas kopējo ugunsdrošību.
 • nesatur HCFC
 • nav UV staru noturīgas

Iepakojums

Kartona iepakojums ar 12 aerosola flakoniem 750 ml (zem spiediena) tilpumā

Krāsu toņi

Bēšs

Uzglabāšana

Sargāt no saules stariem un temperatūras, kas pārsniedz 50° C. Uzglabāt stāvus, sausā un vēsā vietā. Uzglabāšanas laiks apm. 9 mēneši (skat. datumu flakona apakšā).

Siltumvadītspēja

≤ 0,040 W/m K

Temperatūras noturība

līdz 100° C

Neapstrādāta materiāla blīvums (pulvera)

pēc sacietēšanas dobumos: 20–25 kg/m3

Uzliesmojamība

kontrolētas pārbaudes sertifikāts P-NDS04-245 ugunsreakcijas apliecināšanai: grūti uzliesmojošs (Klase DIN 4102 – B1) sacietējušā stāvoklī

Konsistence

flakonā: šķidra
pēc iestrādes: lipīga līdz cieta

Parametru noturība

laba dimensionālā stabilitāte

Papildinošie produkti

 • Capatect Reiniger 056/10:
  Speciāls tīrīšanas līdzeklis uz acetona bāzes
  Kartona iepakojums ar 12 flakoniem 500 ml tilpumā
 • Capatect Dosierpistole 056/20:
  1gab. kartona iepakojumā
  Ievērot klātpievienoto lietošanas pamācību

Produkta-Nr.

056/00

Piemērotas pamatnes

Visu aizpildīšanai paredzēto šuvju malām jābūt stabilām, bez eļļas vai tauku paliekām un nestspējīgām. Ja ir paredzēts aizpildīt dobumus zem palodzēm, tās noteiktajos maksimālajos attālumos ir jānostiprina ar enkurskrūvēm.

Atvērtos izolācijas plākšnu salaidumos, saskaņā siltumizolācijas sistēmu iestrādes standartu DIN 55699, ar putām var aizpildīt šuves platumā līdz maks. 5mm.

Pamatnes sagatavošana

Visas saskares virsmas pirms putu ieklāšanas viegli samitrināt.

Patēriņš

750 ml flakona saturs brīvā veidā var izplesties līdz apm. 40 dm3.
Blīvumu un patēriņu ietekmē temperatūra, mitrums un aizpildāmā dobuma izmērs (spiediens).

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra:
Iestrādes un cietēšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5° C. Optimālā flakona temperatūra: 20° C.

Darbarīku tīrīšana

Ja putas bez spiediena paliek dozēšanas pistolē, tās sacietē izvades kanālā, tādējādi padarot instrumentu nelietojamu. Šī iemesla dēļ tīrīšana ir obligāta, ja flakons uzreiz pēc iztukšošanas netiek nomainīts. Nomainiet iztukšoto flakonu ar tīrīšanas flakonu (skat.papildproduktu sarakstu) un skalojiet pistoli, līdz izplūstošā strūkla vairs nesatur putu atlikumus. 

Pēc apm. 15 minūšu iedarbības atkārtojiet skalošanu un pēc tam noskrūvējiet tīrīšanas flakonu.
Notīriet tīrīšanas līdzekļa atlikumus no adaptera ar drānu. Apsmidziniet adaptera vītni ar vazelīna aerosolo, lai novērstu tīrīšanas līdzekļa un putu flakona salipšanu.

Uklāšana

Dozēšanas pistoli vienmēr uzglabājiet tā, lai uzliktais flakons atrasto augšpusē un dozēšanas svira apakšā. Nospiežot dozēšanas sviru tiek sākta putu izvadīšana (plūsmas intensitāti vajadzības gadījumā regulējiet ar dozēšanas uzgriezni). Izplūstošās putas caur ventiļa uzgali taupīgi, bet nepārtraucot plūsmu, ievadiet šuvē.

Atvērtas vertikālās un horizontālās šuves starp izolācijas plāksnēm jāaizpilda ar svaigu putu masu apm. 30-40% apmērā no tilpuma, putas pēc tam izplešas 2-3 reizes. Sacietējušā stāvoklī putām ir pilnībā jāaizpilda šuves telpa, nevis tikai redzamā virskārta. Lielāku dobumu vai biezāka slāņa gadījumā (piem.aizpildot dobumus zem palodzēm), ir jāieklāj vairākas kārtas, starp slkāņiem veicot virsmas mitrināšanu.

Putas, kuras ir izspiedušās ārpus siltumizolācijas plākšnu priekšējās plaknes ir jāapstrādā tikai pēc to pilnīgas sacietēšanas, nogriežot tās plaknes līmenī ar asu nazi vai līdzīgu instrumentu un, nepieciešamības gadījumā, jānoslīpē tā, lai veidotos gluda pamatne armējuma kārtai.
Darba pārtraukšana arī uz ilgāku laika periodu ir pieļaujama, ja flakons paliek nemainīgi savienots ar dozēšanas pistoli. Tomēr, ja tukšs falakons nekavējoties netiek nomainīts ar pilnu, dozēšanas pistole ir jāmazgā. Pirms nomaiņas flakonam ir jābūt tukšam - iespējamos atkitumus izvadīt atkritumu maisā, līdz no pistoles vairs neplūst putas.

Aizpildīšanas putu sagatavošana

Flakonu spēcīgi sakratīt aptuveni 10 sekundes un pēc tam apgrieztā stāvoklī saskaņā ar lietošanas pamācību ieskrūvēt dozēšanas pistolē.

Drošības norādes

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai.
Viegli uzliesmojošs. Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu. Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. Saskaroties ar ādu vai ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu. Kaitīgs veselībai: ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā var radīt nopietnus bojājumu draudus veselībai. Var radīt ligstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem. Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam. Neieelpot izgarojumus. Izmantot piemērotus aizsargcimdus un aizsargdrēbes. Ja notiek negadījums, vai rodas slikta pašsajūta, nekavējoties vērsties pie ārsta (ja iespējams, uzrādīt šo etiķeti). Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Šo produktu un tā iepakojumu nodot bīstamo atkritumu savākšanas punktā. Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Marķējums aerosolam: Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nelietot vietās, kur sastopams karstums. Nesmēķēt. Sargāt no bērniem.

Personām, kurām ir saasināta reakcija uz diizocianātiem, darbojoties ar šo produktu var rasties alerģiskas reakcijas. Astmas, ekzematozu ādas saslimšanu vai ādas problēmu gadījumā nepieļaut saskari ar produktu, tostarp tā saskari ar ādu. Neizmantot produktu, ja nav pietiekamas ventilācijas, vai arī lietot aizsargmasku ar atbilstošu gāzu filtru (tips A1 saskaņā ar EN14387).

Likvidācija

Lūdzu ņemt vērā norādes uz iepakojuma.
Neiztukšotos flakonus likvidēt saskaņā ar EAK 150199 (iepakojumi ar kaitīgu piesārņojumu).

Likvidācija produktam 056/10:
tāpat kā 056/00

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

GGVS/ADR marķējums: Klase 2/skaitlis 5F
Marķējums saskaņā ar bīstamo vielu lietošanas noteikumiem:
GHS07 (izsaukuma zīme), GHS08 (bīstamība veselībai).
Satur 4,4"-difenilmetāna diizocianātu, kā arī izomērus, homologus un maisījumus
Sīkākai informācijai skatīt drošības datu lapu.

Gis-kods

PU 80

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)