caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/258853/069215_CS_Klebe_und_Armierungsmoertel_850_LV.png

Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850

Vieglā minerālā java izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai siltumizolācijas sistēmās Capatect 

Pielietojums

Minerālā sausā java Capatect CS-Dämmplatte 045 Mineral 800 siltumizolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai. Javu paredzēts izmantot apvienojumā ar Capatect CS-Strukturputzen 860.

Īpaši piemērota fenolisko putu siltumizolācijas lokšņu Capatect PF-Dämmplatten 122 armēšanai.

Īpašības

 • Ļoti laba saķere ar visām minerālām pamatnēm, minerālu izolācijas plāksnēm uz silikāta bāzes un fenolisko putu izolācijas plāksnēm
 • Ļoti augsta ūdens tvaika caurlaidība
 • Šķiedras saturoša java
 • Izturība pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem
 • Neliels materiāla patēriņš un viegla iestrāde, ko nodrošina vieglās pildvielas

Iepakojums

25 kg

Krāsu toņi

Pelēkbalta

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā un sausā vietā un sargāt no sala. Izvairīties no tiešiem saules stariem. Oriģinālos iepakojumos derīguma termiņš 12 mēneši.

Spiedes pretestība

Klase CSII saskaņā ar DIN EN 998-1

Cietas javas blīvums

apt. 1.0 g/cm3

Saistes stiprība

≥ 0,08 N/mm2 saskaņā ar DIN EN 1015-12

Uzliesmojamība

Ugunsreakcijas klase A2-s1,d0 saskaņā ar DIN EN 13501-1

Ūdens uzņemšanas koeficients

C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) saskaņā ar DIN EN 1015-18, klase Wc2 saskaņā ar DIN EN 998-1

Saistvielas bāze

Minerālu saistviela saskaņā ar DIN 1060 un DIN 1164

Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

Sd-vērtība: µ ≤ 20

Papildinošie produkti

 • Capatect-PF-Fassadendämplatte 122
 • Capatect-CS-Fassadendämmplatte 800
 • Capatect-CS-Haftgrund 820
 • Capatect-CS-Strukturputze 860 + 870

Produkta-Nr.

850

Pamatnes sagatavošana

Aizsargāt palodzes un piestiprināmos elementus.

Rūpīgi noklāt stikla, keramiskās, klinkera, dabiskā akmens, lakotās, glazētās vai eloksētās virsmas. Mūrim, betonam vai krāsojumam ir jābūt tīram, sausam, stabilam un nestspējīgam.

Noņemt netīrumus un saķeri mazinošās vielas (piemēram, veidņu eļļu), kā arī nolīdzināt javas nelīdzenumus. Noņemt bojāto, nolobījušos krāsojumu un teksturēto apmetumu, cik vien tas praktiski ir iespējams. Nolīdzināt dobās vietas apmetumā un tās apmest, veidojot līdzenu kārtu.

Virsmas ar spēcīgām uzsūkšanās īpašībām, kā arī smilšainas un putekļainas virsmas ir rūpīgi jānotīra un jāgruntē, izmantojot Sylitol® RapidGrund 111.

Materiāla sagatavošana

25 kg materiāla (viens maiss) sajaukt ar apmēram 9 - 10 l ūdens.

Maisīt javu ar jaudīgu zemu apgriezienu rokas maisītāju vai maisīšanas iekārtu, veidojot viendabīgu masu bez kunkuļiem. Iejaukt tādu materiāla daudzumu, ko iespējams izstrādāt 2 stundu laikā.

Patēriņš

Izolācijas plākšņu līmēšana: apmēram 7 kg/m2

Armējošais slānis: apmēram 1,1 kg uz 1 m2 /mm tkarībā  no slāņa biezuma (mm).

Attiecībā uz produkta izmantošanu minētās vērtības ir aptuvenas. Ņemt vērā attiecīgās nobīdes, kas ir atkarīgas no atbilstošā objekta un iestrādes.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā vides un pamatnes temperatūras nedrīkst būt zemākas par +5 °C un augstākas par +30 °C. Neveikt iestrādi tiešu saules staru, spēcīga vēja, miglas vai liela gaisa mitruma apstākļos. Šajā sakarā skatīt Vācijas Federālās Būvniecības un fasāžu speciālistu apvienības izstrādātos norādījumus "Virsmu apmešana, siltumizolācija, špaktelēšana un pārklāšana augstas un zemas temperatūras apstākļos”.

Žūšana/ žūšanas laiks

20 °C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma apstākļos armējuma sānis ir sauss un gatavs apstrādei pēc 24 stundām. Žūšanas laiks ir apmēram 1 diena atkarībā no slāņa biezuma (mm). Capatect Klebe- und Armierungsmasse 850 java žūst hidracijas rezultātā un fiziski, t.i., ūdens iztvaikošanas rezultātā. Šī iemesla dēļ vēsā laikā un paaugstināta gaisa mitruma apstākļos žūšanas process ir ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Siltināšanas plātņu līmēšana

Pielīmēt siltumizolācijas plāksnes, uzklājot javu punktu/joslu veidā vai ar zobķelli. Minimālā saķeres virsma: 70% minerālām izolācijas plāksnēm uz silikāta bāzes. Izolācijas plākšņu savienojumu vietās nedrīkst būt līmjavas pārpalikumu.

Izolācijas plākšņu šuves neaizpildīt ar līmjavu, bet gan ar izolācijas loksnēm vai PU putām.

Ieklāt izolācijas plāksnes pamīšus un cieši kopā, tās piestiprinot pie pārklātās virsmas.

Punktu/joslu veidā: uzklāt javu uz plāksnes malām tā, lai, to piestiprinot pie virsmas, java nenonāktu starp horizontālajām un vertikālajām savienojuma vietām. Atkarībā no izolācijas plāksnes papildus uzklāt līmvielu, lai nodrošinātu nepieciešamo adhezīvās virsmas proporciju.

Ar zobķelli: uzklāt javu uz visas virsmas un nolīdzināt ar zobķelli (minimālais zobu izmērs: 10 x 10 mm). Līmēt plāksnes vienīgi uz līdzenas virsmas.

Javas uzklāšana mehanizēti: uzklāt materiālu uz izolācijas plāksnes aizmugurējās virsmas, izmantojot atbilstošo javas sūkni vai pistoli.

Norāde!

Atkarībā no izmantojamās sistēmas var nākties pielietot atšķirīgas līmēšanas metodes vai attiecīgi saķeres virsmas proporcijas atbilstoši attiecīgās sistēmas apstiprinājumam.

Armējuma kārta

Instalēt logu un durvju pieslēguma profilus, kā arī stūru aizsargprofilus logu, durvj ailām un fasādes atvērumu malām, tos iestrādājot armēšanas slānī.

Armēšanas slāņa izveide: uzklāt materiālu vēlamajā biezumā ar iekārtu palīdzību vai manuāli, izmantojot nerūsoša tērauda zobu ķelli. Ieklāt Capatect Gewebe 650 armējošo sietu javā ar 10 cm pārlaidi savienojumu vietās un izlīdzināt ar lāpstiņu.
Ieklāt armēšanas sietu tā, lai armējuma slānī  tas atrastos ne dziļāk par 1/3 no armēšanas slāņa ārējās virsmas.

Ēkas aiļu stūros armējuma slānī papildus ieklāt diegonālā armējuma sieta elementus Capatect Diagonalarmierung 651/00 vai sieta sloksnes (25 x 25 cm).

Ievērot armēšanas slāņa biezumu 5 – 7 mm!

Norāde

Lai virsmas žūšanas laikā nodrošinātu aizsardzību pret lietu, tiešajiem saules stariem, pārklāt sastatnes ar brezentu.

Drošības norādes

Bīstams. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus/dūmus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Glabāt slēgtā veidā. Saturs: kalcija dihidroksīds, cements, portlandcements, ķimikālijas. Ūdeņainām cementa nogulsnēm ir sārmaina iedarbība. Ievērot produkta Tehnisko informāciju. Sastāvdaļas saskaņā ar VdL vadlīnijām 01: kalcija dihidroksīds, cements, silikāti, piedevas.

Likvidācija

Pēc sacietēšanas produktu likvidēt atbilstoši vietējo iestāžu izstrādātajiem noteikumiem.

Gis-kods

ZP1

Tuvākas norādes

Norāde par CE marķējumu: 
Saskaņā ar standartu EN 998-1 marķējums ar CE zīmi ir norādāms uz konteinera, kā arī CE marķējuma informācijas datu lapā, kas ir pieejama tīmekļa vietnē www.caparol.de.

Apstiprinājums:

 • ETA-11/0300
 • Z-33.43-606
 • Z-33.43-1667

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Daudzdzīvokļu kvartāls Tiskreoja,…

LIDL veikals, Lietuva