caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/290233/075875_CapaSol_Konzentrat_RGB_20240527_NE.png

Capasol LF Konzentrat

Ar ūdeni atšķaidāms, nepigmentēts, speciāls koncentrēts gruntēšanas līdzeklis iekšdarbiem un ārdarbiem. 

 • Pielietojums

  Speciāls izlīdzinošs gruntēšanas līdzeklis uz stingrām, porainām, stipri vai nevienmērīgi uzsūcošām virsmām. Lieliski piemērots apmetumu, nededzinātu ķieģeļu, gāzbetona, dabiskā akmens, ģipškartona, kā arī betona, vieglā betona, špakteļmasu, anhidrīta un cementa izlīdzinošo masu apstrādei. Visas blīvās, gludās virsmas, tādas kā, vecas krāsas vai būvelementi no tīra ģipša, atkarībā no virsmas īpatnībām, vispirms apstrādāt ar Caparol-Tiefgrund TB, Capagrund Universal vai Caparol-Haftgrund.

  Īpašības

  • Atšķaidāma ar ūdeni
  • Ļoti koncentrēta
  • Ar dziļu iešūkšanās spēju
  • Nesatur šķīdinātājus
  • Ilgstoši atvērta

  Materiāla bāze

  Modificēta mākslīgo sveķu dispersija uz ūdens bāzes.

  Iepakojums

  10l

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Blīvums

  apm. 1,0 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt tīrām, bez krāsu atgrūdošām vielām un sausām. 
  Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. rindkopu.

  Pamatnes sagatavošana

  Atiiecībā uz piemērotību dažādām virsmām un to nepieciešamo sagatavošanu skatīt Tehnisko informāciju Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana”.

  Uzklāšanas metode

  Klājot biezā kārtā un rūpīgi iestrādājot ar otu vai birsti, tiek iegūts pilnīgs virsmu nostiprinošs efekts. Uzklāšana ar rullīti vai izmantojot augstsprieguma tehniku ir mazāk piemērota šim produktam. Ir iespējama uzklāšana Airless tehnikā.

  Atšķaidīšana

  CapaSol Konzentrat šķaidīšana ar ūdeni:

  • Absorbējošas virsmas: 1 : 3-4 daļu
  • Ļoti uzsūcošas pamatnes:  1 : 4-5 daļām


  Ja nepieciešams, uzklājiet "slapjš uz slapjā”, līdz pamatne ir pilnībā piesātināta. Gruntējums nedrīkst veidot slēgtu, spīdīgu plēvi. Nosakiet precīzu atšķaidīšanas proporciju, veicot testa pārklājumu.

  Patēriņš

  50 – 200 ml/m2 atkarībā no virsmas uzsūktspējas. Precīzam patēriņam veiciet paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūra iestrādei un žūšanai: + 5°C pamatnei un gaisam un max. + 30°C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma, virsma pārklājama pēc apm. 12 stundām. Ja temperatūra zemāka, žūšanas laiks atbilstoši pieaug.

  Norāde

  Capasol Konzentral LF nav pielietojams uz horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

  Uzmanību

  Uzmanību! Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metilizotiazol-3(2H)-onu, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1).

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iekaltušus materiāla atlikumus nodot kā vecu krāsu vai sadzīves atkritumus. Šķidrus materiālu atlikumus nodot kā ūdens bāzes krāsu atlikumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat A/h): 30g/l (2010). Produkts satur maks. 1 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  BSW20

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija

  Daugavpils Universitāte, Daugavpils

  Jelgavas Valsts ģimnāzija

  Staļģenes vidusskola

  Skrundas muiža

  Dzīvojamā māja Rīgā

  Latvijas Nacionālā bibliotēka