caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/218716/062038_Dupa-Putzfestiger.png

Dupa-Putzfestiger

Caurspīdīga, bezaromāta dziļumgrunts uz šķīdinātāju bāzes lietošanai iekšdarbos un ārdarbos.

Pielietojums

Īpaša, augstvērtīga, bezkrāsaina grunts iekšdarbiem un ārdarbiem, smilšainu, porainu apmetuma un betona virsmu nostiprināšanai, kā arī pamatņu stiprināšanai pēc mehāniski noņemtiem veciem pārklājumiem. Krītaini vecie krāsojumi ar labu saķeri tiek nostiprināti virspusēji. Vecos krāsojumus ar vāju saķeri Dupa-Putzfestiger atdala no virsmas tā, ka tie ir viegli notīrāmi. Pielietojama arī uz uz polistirola siltumizolācijas sistēmām un uz polistirolu saturošiem apmetumiem.

Īpašības

  • Bez aromāta
  • Nostiprina krītainas und smilšainas pamatnes
  • Piemērota polistirola siltumizolācijas sistēmām un polistirolu saturošiem apmetumiem

Materiāla bāze

Polimērsveķi, izšķīdināti organiskajos šķīdinātājos.

Iepakojums

2,5 l, 10 l

Krāsu toņi

Caurspīdīga

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apm. 0,9 g/cm3

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Pamatnes sagatavošana

Pamatnēm jābūt tīrām, bez saķeri mazinošām vielām un sausām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363. Ievērot Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana” attiecībā uz dažādām pamatnēm un to sagatavošanu.

Uzklāšanas metode

Produktu rūpīgi iestrādāt virsmā, izmantojot šķīdinātājus izturīgus krāsošanas darbarīkus.

Atšķaidīšana

Ja nepieciešams, atšķaidīt ar Caparol AF-Verdünner maks. 10 %.

Pārklājuma uzbūve

Uz normāli un vāji uzsūcošām virsmām uzklāt neatšķaidītu, uz stipri uzsūcošām virsmām uzklāt divas reizes „slapjš slapjā”. Rūpīgi iestrādāt virsmā, izmantojot šķīdinātājus izturīgus krāsošanas darbarīkus. Gruntējums nedrīkst veidot noslēgtu, spīdīgu plēvīti.

Patēriņš

Apm. 150-300 ml/m2 vienā kārtā, atkarībā no virsmas uzsūktspējas. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Ja pamatne ir sausa un nav apledojusi, iestrādi var veikt arī salā.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C un 65% rel. gaisa mitruma grunts pārklājama pēc 12 stundām. Ja gaisa un virsmas temperatūra zemāka, ievērot garākus žūšanas starplaikus.

Darbarīki

Produktu rūpīgi iestrādāt virsmā ar šķīdinātājus izturīgiem krāsošanas darbarīkiem. Izsmidzināšanu veikt ar piemērotām Airless ierīcēm. Neizmantot izsmidzināšanas ierīces ar saspiestu gaisu.

Uzklāšana, izmantojot Airless izsmidzināšanas metodi

Izsmidzināšanas leņķis: 60°
Sprausla: 0,029"
Izsmidzināšanas spiediens: 50-60 bar
Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar vaitspirtu vai nitro šķīdinātāju.

Norāde

Savietojamība ar citiem materiāliem: Dupa-Putzfestiger nedrīkst tikt jaukts kopā ar citiem materiāliem.

Drošības norādes

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Satur: dekāns, 2,2,4,6,6-pentametilheptāns, alkāni, C9-12-izo-, 1-izopropil-2,2-dimetiltrimetilēndiizobutirāts.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/h): 750 g/l (2010). Produkts satur maks. < 650 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

GISCODE: BSL60

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, alifāti, esteris, glikolēteris

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)