caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/99485/037528_Capatox_10L.png

Capatox

Biocīds šķīdums aļģu un sēnīšu aplikuma likvidēšanai no virsmas.

Pielietojums

Mikrobiocīds ūdens bāzes šķīdums aļģu, sūnas un pelējuma aplikuma likvidēšanai no virsmas iekšdarbos un ārdarbos pirms sekojoša pārklājuma. Capatox ir gatavs iestrādei.

Iepakojums

1l, 5l, 10l

Uzglabāšana

Vēsā vietā, neļaut sasalt.

Tehniskie dati

Definētās izmantošanas jomas sakaņā ar TI nr.606

ārdarbi 1ārdarbi 2iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Blīvums

apm. 1,02 g/cm3

Uzklāšanas metode

Pelējumu iekšdarbos noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu).
Virsmas ar aļģu vai sēnīšu bojājumiem notīrīt, izmantojot abrazīvu ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus.
Iespējamos esošos tīteņaugu un piesūcekņu sporas/ziedputekšņus noņemt mehāniski un/vai apstrādājot ar liesmu.
Notīrītas virsmas nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt.

Patēriņš

Apm. 50-150 ml/m2, atkarībā no pamatnes raupjuma un uzsūktspējas.

Capatox iestrādāt tikai neatšķaidītu.

Darbarīki

Iestrādāt ar otu. Darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Pirms lietošanas izlasīt apzīmējumus un produkta informāciju.  Satur alklildimetilbenzilamonija hlorīdu. Biocīdu drošs pielietojums. 
Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepieļaut nokļūšanu acīs uz ādas, vai drēbēm. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas vietā. UBA-Nr.: 01230001

Gis-kods

GD30

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Ūdens, piedevas, alkildimetilbenzilamonija hlorīds.

Ekoloģijas dati

Notīrītas un nobeigumā ar Capatox apstrādātas virsmas saskaņā ar iestrādes priekšrakstiem netiek mazgātas, tā ka parasti nerodas nekādi notekūdeņi. Gadījumā, ja, tīrot darbarīkus, rodas Capatox saturoši notekūdeņi, tie pa notekūdeņu kanāliem var nokļūt bioloģiskās attīrīšanas iekārtās, jo mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļos esošie anjonu tenzīdi (virsmas aktīvās vielas) deaktivizē katjonu tenzīdus (virsmas aktīvās vielas) un tās bioloģiski noārda. Capatox nedrīkst nokļūt virsmu ūdeņos (cita starpā lietusūdeņu kanālos) un nedrīkst nokļūt gruntsūdeņos. Aktīvā viela ir kaitīga aukstasiņu dzīvniekiem (zivīm). Veicot fasādes darbus, aizsargāt fasādes tuvumā esošo zemi, augus un krūmus, tos apsedzot. Augiem tiek kaitēts, ja tos tieši apsmidzina ar šķīdumu. Gadījumā, ja Capatox šķīdums mazos daudzumos nokļūst zemē, aktīvā viela, pateicoties tenzīda īpašībām paliek zemes virskārtā, kļūst neaktīva un bioloģiski noārdās. Nav sagaidāma sekojoša zemes dzīļu vai gruntsūdeņu ietekmēšana.

Dati veselības aizsardzības pasākumiem

Capatox ir speciālais tīrīšanas līdzeklis iekšdarbiem un ārdarbiem. Tas satur katjonu virsmas aktīvās daļiņas (tenzīdu) ar apzīmējumu Alkildimetilbenzilamonija hlorīds (Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid). Šī aktīvā viela tiek izmantota kā katjona ziepes arī pārtikas produktu sfērā virsmu dezinfekcijai pienotavās, alus darītavās, gaļas pārstrādes uzņēmumos, kā arī slimnīcās, siltumnīcās un mazos peldbaseinos. Kosmētikas jomā šī viela ir atļauta izmantošanai dezodorantos un kosmētisko produktu konservēšanai. Farmaceitiskajā jomā to var izmantot acu pilienu un injekcijas preparātu konservēšanā. Ādas dezinfekcijas jomā tas ir ādas brūču tīrītāju, rokas dezinfekcijas līdzekļu utt. sastāvā un tiek izmantots rokas mazgāšanas līdzekļos slimnīcu sektorā vai kokvilnas uzrullējamiem roku dvieļiem. Capatox saturā esošās aktīvās vielas plašā izmantošana pārtikas produktu ražošanas uzņēmumos, humānās medicīnas un higiēnas jomās parāda to, ka tehniski pareizi pielietojot Capatox uz ēku iekšdarbu un ārdarbu virsmām, nebūtu jāraizējas par kaitīgumu veselībai.

Tuvākas norādes

Skat. drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls