caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/234079/064211_EXC_CapaDIN_NE_12_5_L.png

CapaDIN

Pierādīta kvalitāte - matēta iekšdarbu krāsa

 • Pielietojums

  Daudzveidīgiem sienu un griestu pārklājumiem iekštelpās. Pateicoties vieglai iestrādei, CapaDIN īpaši labi piemērots objektu sfērai, jo produktam ir augsta produktivitāte.

  Īpašības

  • minimāls emisijas īpatsvars, bez šķīdinātājiem un bez aromāta
  • nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas
  • atšķaidāma ar ūdeni un vidi saudzējoša
  • elpojoša
  • sd-vērtība < 0,1 m
  • viegla iestrāde

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar  DIN 55 945

  Iepakojums

  • Standarta: 5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l
  • Antīki balts:  12,5 l 15 l
  • CapaDIN Airfix:Gatava iestrādei ar rullīti un izsmidzināšanas ierīcēm ekonomiskai iestrādei ar Airless ierīci 25 l kanna, 120 l krāsas muca, 220 l kaste, 480 l metāla konteineris.

  Krāsu toņi

  Balta, antīki balta (apm. RAL 9010)
  Tonējama ar  AVA - Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām vai CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor) Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

  Spīduma pakāpe

  Matēta (saskaņā ar  DIN EN 300)

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet neļaut sasalt.

  Tehniskie dati

  Parametri saskaņā ar  DIN EN 300. Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

  Mitrās berzes klase

  Klase 3, atbilst mazgāšanas izturībai  saskaņā ar DIN 53778

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 2, ar mazu krāsas patēriņu 6 m2/l jeb 150 ml/m2

  Maksimālais grauda lielums

  smalks (< 100 µm)

  Blīvums

  1,6 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām.
  Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Javu grupu PII un PIII apmetumi: Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LR

  Javu grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi: Gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar  Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipša būvniecības plātnes: Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund.

  Ģipškartona (ģipškartona) plāksnes: Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF. Uz plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol AquaSperrgrund. Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

  Betons: Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt.

  Gāzbetons: Gruntējums ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 3 atšķaidīts ar ūdeni.

  Silikātķieģeļa un māla ķieģeļu mūris: pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Pārklājumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsu pārklājumus uzraupināt. Gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju: Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Uz birstošām, stipri uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Uz rupji porainām, uzsūcošām vai drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Līmes krāsu klājumi: Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Nekrāsotas struktūrtapetes, reljefa un krāsojamās struktūrtapetes no papīra: pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Atlupušas tapetes: Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB

  Virsmas ar pelējuma sēnīti: Pelējumu vai sēnīti noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas  nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntējums atkarībā no pamatnes veida un īpašībām. Ja virsma no pelējuma ir smagi cietusi, veikt nobeiguma pākrlājumu ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W. Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu)To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem: Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar Caparol AquaSperrgrund. Uz stipri netīrām virsmām veikt papildus nobeiguma krāsojumu ar Caparol Aqua-inn Nr.1.

  Koka un koksnes materiālu virsmas: Krāsot ar ūdenī atšķaidāmām, vidi saudzējošām Capacryl akrila vai Capacryl PU akrila krāsām.

  Mazas defektu vietas: Pēc atbilstošas sagatavošanas veikt uzlabojumus ar Caparol-Akkordspachtel saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

   

  Uzklāšanas metode

  Iestrādāt ar otu, rullīti un Airless ierīcēm. 
  Uzklāšana, izmantojot Airless ierīci:
  Izsmidzināšanas leņķis: 50° sprausla: 0,023/-0,026'' izsmidzināšanas spiediens 150-180 bar.
  Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  Vienmērīgs, piesātināts krāsojums ar CapaDIN, kas ir atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Uz kontrastainām nepieciešams iepriekšējs gruntējošais klājums, atšķaidot maksimāli ar 10 % ūdens. Uz birstošām, stipri uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Patēriņš

  Apm. 150ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm.3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu. Uz virsmām ar neizdevīgām gaismas attiecībām (slīdošā gaisma), iesakām izmantot CapaSilan produktu. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un
  tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25).

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Izvairīties no aerosolu ieelpošanas.

  Aizliegts izliet kanalizācijā.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturam šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur <1 g/l GOS

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Polivinilacetāta sveķu dispersija, titāna dioksīds, kalcija karbonāts,  silikāti, ūdens, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Jelgavas Valsts ģimnāzija

  Staļģenes vidusskola

  Latvijas Nacionālā bibliotēka