caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/265616/070816_Caparol-Capalith-Fassadenspachtel-P-bag-web_LV.png

Capalith Fassadenspachtel P

Minerāla pulverveida špakteļmasa fasādes virsmas līdzināšanai un remontam.

Pielietojums

Raupju un nelīdzenu pamatņu plānas kārtas špaktelēšanai, bojātu apmetuma un betona virsmu remontam, pildrežģu veidošanai, kā arī saplaisājušu fasāžu apstrādei (žūšanas plaisas, rukuma plaisas, apmetuma tehniskās plaisas, vieglas plaisas salaiduma un atbalsta šuvēs), izmantojot armēšanas sietu, kā arī pilnīgai mūra, šūnbetona un betona virsmas špaktelēšanai.
Maksimālais slāņa biezums vienam klājumam:
visas virsmas špaktelēšanai 10 mm, bojājuma vietu labošanai apm. 20 mm.

Īpašības

  • Izturīga pret atmosfēras ietekmi
  • Nerūkoša
  • Nedegoša
  • Viegli iestrādājama
  • Laba saķere ar pamatni
  • Filcējama mitra
  • sd vērtība pie kārtas biezuma 5 mm - apm. 0,06 m (ūdens tvaiku caurlaidīgs)
  • Stiprināta ar mikrošķiedrām

Materiāla bāze

Ar mākslīgajiem sveķiem bagātināta minerāla saistviela.

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Dabīgi balta

Uzglabāšana

Uzglabāt kā kaļķi vai cementu saturošus produktus - sausā vietā un sargāt no mitruma.

Papildinošie produkti

Papildinošais produkts:
Capatect Gewebe 650
Stiklašķiedras siets

Piemērotas pamatnes

Piemērotas pamatnes un to sagatavošana

Mākslīgo sveķu apmetumi
Sagatavošana

Notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu. Gruntēt ar Putzgrund 610.
Betons

Gludu betonu, kā arī betonu ar veciem pārklājumiem notīrīt un gruntēt ar Putzgrund 610. Neapstrādātu, raupju betonu pēc notīrīšanas un samitrināšanas ar ūdeni uzreiz var pārklāt ar špakteli.
Silikātavai minerālie apmetumi

Uzsūcošu apmetumu notīrīt un samitrināt ar ūdeni. Nevienmērīgi uzsūcošu, drūpošu, mīkstu minerālo apmetumu gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1.
Bojāti apmetumi

Bojātās vietas iepriekš samitrināt un izlabot ar Capalith- Fassadenspachtel P.

Tālākā apstrāde
Sagatavotai virsmai uzklāt Capalith-Fassadenspachtel P (ar vai bez armējošā sieta). Nogludināt un nepieciešamības gadījumā filcēt ar sūkļa rīvdēli.

Capalith-Fassadenspachtel P pēc atbilstošas sagatavošanas var pārklāt ar visiem minerālām ārdarbu virsmām piemērotiem Caparol materiāliem un visiem Sylitol un mākslīgo sveķu apmetumiem.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un brīvai no saķeri mazinošām vielām.
Stipri uzsūcošas pamatnes samitrināt. Nevienmērīgi uzsūcošas, drūpošas un mīkstas minerālās pamatnes gruntēt ar Sylitol- Konzentrat 111, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1.
Krāsotas pamatnes notīrīt un gruntēt ar Putzgrund 610.

Capalith Fassaden-Spachtel P nav ETICS (siltināšanas sistēmas) komponents un nav paredzēts pielietošanai uz armēšanas slāņa ar iestrādātu stiklšķiedras armēšanas sietu.

Materiāla sagatavošana

1 maisu (25 kg) iejaukt 5–6 litros ūdens.
Capalith-Fassadenspachtel P iemaisīt bez kunkuļiem un ļaut 5 minūtes ievilkties. Pirms darbu uzsākšanas pārmaisīt.

Uzklāšanas metode

Iestrādes ilgums:
Apm. 1,5 stunda pie 20°C un 65% relat. gaisa mitruma.
Neiejaukt vairāk materiāla, nekā var iestrādāt šajā laikā.

Uzklāšana ar gludo ķelli. Uz lielām virsmām ieteicams izmantot piemērotu apmetuma uzklāšanas ierīci.
Pēc izlīdzināšanas un īsas nožūšanas filcēt ar sūkļa rīvdēli vai nogludināt ar nerūsējošā metāla ķelli.

Capalith-Fassadenspachtel P normālos laika apstākļos ir pārkrāsojams pēc apm. 7 dienām. Pilnībā sacietējusi virsma ir pēc apm. 28 dienām.

Pārklājuma uzbūve

Špaktelētās vietas pirms tālākas apstrādes, atkarībā no izmantošanai paredzētās materiāla sistēmas gruntēt ar Capagrund, AmphiSilan Grundierfarbe vai Sylitol Minera. Pilnas virsmas špaktelējumus uzreiz var pārklāt ar atšķaidītu krāsu kā parastus kaļķa/cementa apmetumus. Mākslīgo sveķu apmetumus gruntēt ar Putzgrund 610, Sylitol produktu grupas apmetumus - ar Sylitol Minera.

Pildrežģu būve (izņemotmāla pildrežģus)Nebojāti veci klājumiKlājumi ar vāju nestspējuCeltniecības tehniskās plaisas
Samitrināt pielabojamo virsmu. Mazas defektu vietas izlabot ar Capalith-Fassadenspachtel P (vecā apmetuma izlīdzināšana). Spraugas starp pildrežģa elementiem pilnībā aizpildīt. Salaiduma vietas starp špakteli un konstrukcijas detaļām atdalīt.Notīrīt, izmantojot augstspiediena ūdens strūklu. Gruntēt ar Putzgrund 610.Pilnībā notīrīt, izmantojot piemērotu metodi, piemēram, mehāniski vai ar krāsas noņēmēju un notīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu. Gruntēt ar Putzgrund 610.Samitrināt bojātās vietas un aizpildīt ar Capalith-Fassadenspachtel P.

Capatect-Gewebe 650

Papildinošais produkts

Armējošā sieta ieklāšana:

Capalith-Fassadenspachtel P uzklāt apm. 6 mm biezumā. Ieklāt Capatect-Gewebe 650, pārklājot 10cm pāri un cieši piespiežot. Pēc tam visu virsmu pārklāt ar špakteli apm. 2 mm biezumā un izlīdzināt ar tērauda ķelli tā, lai armējošais siets nav redzams. Pēc īsa žūšanas laika iespējamos nelīdzenumus noņemt, izmantojot rīvdēli.
Gadījumā, ja jāiegūst filcēta virsma, pēc 24 stundu žūšanas uzklāt otru kārtu apm. 3mm biezumā un pēc neliela ievilkšanās laika vienmērīgi filcēt.

Stūru un cokolu noslēgumi:

Piemēroti ir tirdzniecībā pieejami stūri no nerūsējoša metāla, stiprināti armētie stūri, piem., Capatect Gewebe-Eckschutz 656/02 vai Capatect Rolleck 042, kā arī apmetumu noslēgumu stūri, piem., Capatect Putzabschlussprofil 661. Armējot visu virsmu, armējošais siets tiek laists līdz stūra līstes aizsargkantes malas.
Stūrus un apmetuma noslēguma līstes var iestrādāt ar Capalith-Fassadenspachtel P vai citu piemērotu javu.

Patēriņš

Apm. 1300 -1500 g/m2/mm vienai kārtai (sauss materiāls), atkarībā no pamatnes raupjuma. Optimālais klājuma biezums ir 5 –10 mm, bet ieklājot stiklašķiedras sietu Capatect-Gewebe 650 - vismaz 9 mm. Maksimālais vienas kārtas biezums 9 mm, minimālais biezums 3–5 mm.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra:
+5°C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Norāde

Vismaz 1 dienu izvairīties no ātras žūšanas tiešu saule staru, augstas temperatūras un vēja ietekmē, veicot piemērotus pasākumus, tādus kā sastatņu tīkli vai sastatņu brezenta jumti. Nepieciešamības gadījumā visu virsmu mitrināt. Augsta gaisa mitruma gadījumā uz tumšiem klājumiem var rasties kaļķa izsvīdumi. Lai no tā izvairītos, pirms tālākas apstrādes jāievēro ilgāks žūšanas laiks un virsma pirms tam jāgruntē ar Capagrund Universal. Savienojuma šuves pie logiem, durvīm un palodzēm profesionāli jāblīvē ar ilgstoši elastīgu blīvēšanas materiālu Capatect Fugendichtband Typ 2D 054/00. Minerālās armēšanas sistēmas, pateicoties to materiāla īpašībām, ir piemērotas tikai žūšanas plaisām, rukuma plaisām, apmetuma tehniskajām plaisām un vieglajām plaisām salaiduma un uzglabāšanas šuvēs.
Nav garantijas celtniecības tehnisko plaisu veiksmīgai renovācijai.
Horizontālas virsmas, kas tiek pārklātas ar Capalith, jāapsedz vai jāveido ar noteiktu kritumu.

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/ dūmus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Lūdziet palīdzību mediķiem. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus maisus. Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā celtniecības atkritumus.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Gogoļa iela 8, Rīga

Krišjāņa Valdemāra iela 26, Rīga

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,…

Dzīvojamā māja, Kalnciema iela 32a, Rīga

Talsu Valsts ģimnāzija

Aspāzijas bulvāris 7, Rīga

Bāriņu iela 15, Liepāja

Grobiņas sākumskola, Grobiņa

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Lāčplēša iela 48, Rīga

Alberta iela 13, Rīga

Klusā iela 11, Rīga

Rīgas Franču licejs - K.Valdemāra iela…

Latvijas Universitātes Bibliotēka

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

Sarkandaugavas Kultūras Centrs Draudzība

Dzīvojamā māja Merķeļa iela 21, Rīga

Dzīvojamā māja Elizabetes iela 12, Rīga