caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/259077/069255_PutzGrund_610_Sprinter_LV.png

Caparol Putzgrund / Putzgrund 610 Sprinter

Gruntsklājums un saķeres kārta struktūrapmetuma klājumiem ārdarbos.

SPRINTER – receptūra mitram un vēsam laikam.

Piezīme:

Šis receptūras variants nav paredzēts, lai veidotu gruntējumu nepiemērotos laikapstākļos. Nejaukt kopā ar standartproduktu.

Pielietojums

Mākslīgo sveķu dispersijas krāsa, kā saķeri veidojošs gruntsklājums un saķeres kārta struktūrapmetumu klājumiem:

Capatect siltumizolācijas sistēmās,

Capatect VHF sistēmās,

uz neapstrādāta betona,

uz veciem minerāliem apmetumiem, javas grupu PII un III pamatapmetumiem atbilstoši DIN 18550 u.taml.,

uz matētiem dispersijas krāsu pārklājumiem ar labu nestspēju,

uz minerāliem pārklājumiem ar labu nestspēju.

Īpašības

Uguns reakcijas klase „nedegošs” vai „grūti uzliesmojošs” atbilstoši attiecīgās siltumizolācijas sistēmas  vai piekaramo fasāžu sistēmas uzbūvei, kurā tiek izmantota.

■ Ūdeni atgrūdoša

■ Nostiprina pamatni

■ Uzlabo saķeri

■ Izlīdzina virsmas uzsūktspēju

■ Viegli iestrādājama

■ Atšķaidāma ar ūdeni

■ Draudzīga videi

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija atbilstoši DIN 55945

Iepakojums

20 kg

Krāsu toņi

Balta

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

Blīvums: apm. 1,4 g/cm3

Norāde

Putzgrund 610 rūpīgi samaisīt un uzklāt neatšķaidītu ar otu vai rullīti. Konsistences regulēšanai drīkst pievienot maks. 10 %. ūdeni.

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, stingrai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām, kā arī neapsarmojušai un bez apledojuma. Jauniem pamatapmetumiem ļaut nocietēt vismaz 2–4 nedēļas.

Ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18 363, 3. nodaļu.

Putzgrund 610 nav piemērots horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

Pamatnes sagatavošana

Dažādām pamatnēm un to sagatavošanai skat. Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana".

Uzklāšanas metode

Putzgrund 610 uzklājams ar otu, rullīti vai piemērotām izsmidzināšanas ierīcēm. Darba pārtraukumos darbarīkus uzglabāt pašā produktā vai ūdenī.

Patēriņš

Uz gludas virsmas apm. 350 g/m2, atkarībā no pamatnes īpašībām un pielietojuma veida.

Uz raupjas virsmas patēriņš attiecīgi lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūra iestrādei un žūšanai:

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides  un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +1 °C un pārsniegt +15 °C.

Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 90%. Žūšanas fāze šīm robežvērtībām jāatbilst vismaz 4 stundu laikā pēc uzklāšanas. Tikai pēc tam gruntējums ir noturīgs pret lietu un salu līdz –5 °C.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Neieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Satur: 1,2-benzizotiazolīn-3-ons, benzizotiazolinons, maisījums no: 5-hlora-2-metila-2H-izotiazols-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazols-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā

krāsu/laku uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves

atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

 (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 25 g/l VOC.

Gis-kods

BSW20 

Produkta krāsu un laku kods

M-GP01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, silikāti, kalcija karbonāts, titāna dioksīds, alumīnija hidroksīds, ūdens, glikola ēteri,

Piedevas, konservanti (metil- / benzisotiazolinons, hlormetil- /metilisotiazolinons (CIT / MIT 3: 1).

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)