caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/249812/067257_caparol-175-new_LV.png

Capatect Dämmkleber 175

Sausais minerālais maisījums, kas paredzēts putupolistirola (EPS) vai minerālvates (MW) siltumizolācijas plākšņu līmēšanai Capatect STANDARD A un B siltumizolācijas sistēmās

Pielietojums

Līmjava, kas paredzēta minerālvates, putu polistirola siltumizolācijas plātņu līmēšanai siltumizolācijas sistēmās Capatect STANDARD A un B.

Īpašības

-pielietojams CT STANDARD A (minerālā vate) un CT STANDARD B (EPS) siltumizolācijas sistēmām;
-ieteicams zemapmetuma siltināšanas sistēmām;
-videi draudzīga;
-ērta lietošanā

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

pelēka

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās telpās uz paletēm. Sargāt no mitruma un tiešiem saules stariem. Derīguma termiņš
slēgtā oriģināliepakojumā 12 mēneši.

Tehniskie dati

Atvērtības laiks - ne mazāk kā 120 min
Pielabošanas laiks - ne mazāk kā 10 min
Materiāla adhēzija ar betona pamatni – ne mazāk kā:
- sausos apstākļos 0.5 MPa
- pēc 50 sasalšanas/atkušanas cikliem 0.5 MPa
Spiedes izturība - ne mazāk kā 5 MPa
Siltumvadītspēja - ne mazāk kā 0.35 W/(m·K)

Norāde

Nepieciešams rūpīgi apsegt piekļāvuma virsmas, jo īpaši stiklu, keramiku, lakotas virsmas, klinkera ķieģeļus, dabīgo akmeni, metālu, kā arī neapstrādātu koksni vai koksni ar pārklājumu. Līmes šļakatas nekavējoties jānoskalo ar ūdeni.

Materiāla sagatavošana

Uzmanīgi iebērt Capatect Dämmkleber 175 (25kg) traukā ar 5,0-6,0 tīra ūdens, istabas temperatūrā, rūpīgi izmaisīt ar jaudīgu lēnas gaitas maisāmo iekārtu līdz veidojas viendabīga masa, 10 minūtes atstāj nobriest un vēlreiz pārmaisa.
Ja nepieciešams, pēc nobriešanas laika vajadzīgo konsistenci iegūst, pievienojot nedaudz tīra ūdens un pārmaisot. Atkarībā no laikapstākļiem izstrādes laiks ir aptuveni 2 stundas. Cietēt sākušu materiālu nekādā gadījumā neatjaukt ar ūdeni un neizmantot atkārtoti.

Uzklāšanas metode

Sagatavoto līmjavu ar „joslas-punkta” metodi (apm. 5 cm plata josla pa perimetru un plāksnes
vidū 3 plaukstas lieluma pikas).
Ieteicams izmantot nerūsējošā tērauda instrumentus. Uzklājamais līmjavas daudzums un kārtas biezums atkarībā no pamatnes nelīdzenuma un siltumizolācijas plākšņu īpašībām jāizvēlas tā, lai kontaktvirsmas laukums ar līmjavu būtu ≥ 40 % no virsmas. Līmjavas slāņa biezumas pēc siltumizolācijas plākšņu piespiešanas nedrīkst pārsniegt 10mm.  Siltumizolācijas plātnes līmē cieši vienu pie otras, sākot no sienas apakšas uz augšu, kārtīgi piespiežot vienu pie otras. Svarīgi sekot līdzi, lai starp siltumizolācijas plāksnēm neveidotos dobas šuves. Plātņu salaiduma vietās līmjavu neuzklāt. Siltumizolācijas savienojuma vietas, lielākas par 3 mm, aizpildīt ar to pašu siltumizolācijas materiālu. Ar līmeņrādi pārbaudīt plaknes horizontalitāti un vertikalitāti.
Papildus nostiprināšanu ar dībeļiem, atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un relatīvā gaisa mitruma, var veikt 1 -3 dienas no plātņu uzlīmēšanas dienas.

Patēriņš

Aptuvens patēriņš: 4,0 – 5,0 (kg/m2)
Precīzs patēriņš tiek noteikts, konkrētā darbu norises vietā uzklājot izmēģinājuma pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un pārsniegt +30°C.
Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Ievērot, lai augstākminētās prasības izpildītos vismaz 48 stundas no iestrādes brīža.

Žūšana/ žūšanas laiks

Līmjava ir pilnībā izžuvusi un noslogojama pēc 2–3 dienām.
Ja paredzēta siltumizolācijas stiprināšana ar dībeļiem, tie stiprināmi tikai pēc līmes slāņa pietiekamas
sacietēšanas, pie temperatūras +20°C un 65 % relat. gaisa mitruma, tas būtu pēc apmēram 1 -3 dienām.
Izturēšanas laiku pirms gruntēšanas/pārklājuma veidošanas - skatīt sekojošo produktu tehnisko datu lapas.
Capatect- Dämmkleber 175 žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim.
Vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks. Lai žūšanas laikā virsmu
aizsargātu no nokrišņiem, pārklāt sastatnes ar brezentu vai sietu.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Minerālajam pulverveida produktam ir sārmaina reakcija. Kairina ādu.
Nopietnu bojājumu draudi acīm. Sargāt no bērniem. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Nepieļaut
nokļūšanu uz ādas un acīs - izmantot aizargcimdus un acu aizsargus. Ja nokļūst acīs - uzmanīgi,
vairākas minūtes, skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt.
Turpināt skalot un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību
un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Likvidācija

Produkts un visi saistītie iepakojumi ir jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai.
Otrreizējai pārstrādei nodot tikai iztukšotus maisus (bez birstošiem materiāla atlikumiem). Sacietējušus
materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumus.

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Satur cementu.
Skatīt Drošības datu lapu.

Gis-kods

ZP1

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Asinsdonoru centrs, Sēlpils iela 9, Rīga

Klaipēdas valsts koledža, Klaipēda,…