caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/30218/007644.png

Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114

Šķīdinātājus nesaturoša, divkomponenšu blīvējošā un līmējošā masa.
 • Pielietojums

  Elastīga, šķīdinātāju nesaturoša, 2-komponentu bitumena līme Capatect Perimeterdämmplatten līmēšanai (Pamatu siltumizolācijas loksnes) no polistirola un XPS putām uz bitumena hidroizolācijas pārklājumiem un citiem noturīgiem/ nestspējīgiem blīvējošiem materiāliem, virsmām kas atrodas zem grunts līmeņa.


  Piemērots arī vertikālu konstruktīvu elementu hidroizolācijai zem grunts līmeņa, kā biezslāņa pārklājums saskaņā ar DIN 18195.

  Īpašības

  • noturīga, špaktešanai piemērota konsistence
  • izžūstot elastīga
  • augsta sākotnējā saķere un ērta iestrāde
  • nesatur šķīdinātājus
  • nezaudē īpašības pat mitruma apstākļos
  • noturīga pret novecošanos, izturīgs pret puvi
  • Nesatur šķīdinātājus

  Iepakojums

  30 kg kombinētais iepakojums:
  Šķidrā komponente  A = 22 kg (bituma emulsija)
  Pulvera komponenta B = 8 kg (hidrauliskā saistviela)

  Krāsu toņi

  Melns.

  Uzglabāšana

  Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala. Sargāt no tiešiem saules stariem un temperatūras > 35 °C.
  Derīguma termiņš: 1 gads no izgatavošanas datuma, uzglabājot oriģinālajā noslēgtā iepakojumā.

  Tehniskie dati

  • Blīvums: Iejaukts materiāls apm. 1,20 kg/l
  • Slāņa biezums: 1mm sausa slāņa atbilst 1,43mm slapjam slānim
  • Ugunsreakcijas klasifikācija: Klase E Saskaņā ar DIN EN 13501-1
  • Konsistence: neiejaukt: pilverveida un šķidrs: iejaukts - pastveida
  • Pilnībā sacietējusi pēc apm. 2 dienām.
  • Maisījuma attiecība: 22 svara daļas A un 8 daļas B
  • Noturīga pret lietu: pēc apm. 4 stundām saskaņā ar DIN EN 15816
  • Atvērtības laiks, pie 20°C: apm. 1,5 stundas

  Produkta-Nr.

  114

  Pamatnes sagatavošana

  Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, ar labu nestspēju un brīvai no adhēziju mazinošām vielām. Tā var būt matēti mitra, bet nedrīkst būt slapja. 

  Jauniem gruntējuma apmetumiem ļaut vismaz 2-4 nedēļas izkalst. Esošos betona vai špaktelēšanas nelīdzenumus, no zemes radušos netīrumus, vecus bituma blīvējumus ar vāju nestspēju vai tamlīdzīgi ir jānoņem. 

  Atvērtas šuves 2-5mm ir jāaipilda izmantojot skrāpēšanas špaktelēšanas tehniku ar Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 vai izmantojot piemērotu apmetumu.

  Vāji uzsūcošu pamatņu gadījumā, lai izslēgtu poru veidošanos ir nepieciešams skrāpējuma špaktelējums ar  Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114. 
  Pielietojot uz uzsūcošām pamatnēm, gruntēt ar Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:1.

  Materiāla sagatavošana

  Izmantojiet elektrisko maisīšanas iekārtu ar maisīšanas lāpstiņu. Vispirms nedaudz izmaisīt šķidro komponentu. Šķidrajam komponentam pa daļām pievienot B daļu (pulvera komponentu) un iejaukt viendabīgā masā bez kunkuļiem.

  Materiāla sagatavošana:
  Sagatavojot daļējus iepakojuma daudzumus, abas daļas ir jāpielieto pareizā proporcijā
  (Svara daļas: A daļa : B daļa = 22 : 8).

  Ir jānodrošina pareiza sajaukšanas proporcija daļējiem iepakojuma daudzumiem, daļa A iepriekš ir īsi jāizmaisa, tikai pēc tam jānosver nepieciešamais daudzums un tam jāpievieno atbilstošo B komponeta daudzumu.
  Iejaukta materiāla atvērtības laiks ir aptuveni 90 minūtes pie 20 °C. Augstākas temperatūras atvērtības laiks saīsināt. 
  Atkārtoti neiejaukt cietēt sākušu materiālu. Neiejaukt vairāk materiāla, kā var izlietot 1,5 stundu laikā.

  Patēriņš

  Patēriņš noradīts atkarībā no paredzētā uzklāšanas veida vai hidroizolācijas līmeņa prasībām:

  Blīvējošā gruntskārta: 
  apm. 0,1-0,2 kg/m2(atšķaidīts ar ūdeni 1:1) 

  Skrāpējuma špaktelējums: 
  apm. 1-2 kg/m2(atšķaidīts ar ūdeni 5%)

  W1-E Pamatnes mitrums un ūdens bez spiediena: 
  ≥ 5,1 kg/m2 (4,3 mm mitrs), (min. 3 mm sauss slānis)

  W2.1-E Mērena spiedoša ūdens iedarbība:
  ≥ 6,8 kg/m2 (5,7 mm mitrs) (min. 4 mm sauss slānis, dubultā kārta ar armējumu) 

  W4-E Ūdenš šļakstu zona ēkas cokolam:
  ≥ 5,1 kg/m2 (4,3 mm mitrs), (min. 3 mm sauss slānis) 

  Siltumizolācijas lokšņu līmēšana: 
  apm. 1,5-2,5 kg/m2 -punktveida līmēšanas tehnikā, pielietojot citu līmēšanas tehniku, patēriņš paaugstinās.

  Atkarībā no pamatnes raupjuma patēriņa vērtības var svārstīties. Nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudi, uzklājot izmēģinājuma klājumu. Ievērojiet slāņa biezumu prasības saskaņā ar DIN 18533.

  Iestrādes nosacījumi

  Iestrādes temperatūra:
  Iestrādes un žūšanas laikā apkārtnes. Pamatnes temperatūrai nevajadzētu būt zemākai par +5° C un augtākai par +30° C. Neveikt iestrādi tiešu saules staru iedarbībā, stipra vēja, miglas vai augsta gaisa mitruma apstākļos.
  Nākamo slāņu uzklāšanu veikt pēc pietiekošas nožūšanas. Nožuvušu virsmu pasargāt no mehāniskiem bojājumiem un tiešu UV staru iedarbības. 

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Sacietēšanas laiks atkarībā no pamatnes, temperatūras, gaisa mitruma un slāņa biezuma ir apm. 2 dienas. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.
  Sekojošu darbu izpilde ieteicama tikai pēc pilnīgas nožūšanas.

  Darbarīku tīrīšana

  Darbarīkus var mazgāt uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni. Ja darbarīki ir apkaltuši, tīrīšanai var izmantot šķaidītāju.

  Uklāšana

  Capatect Perimeterdämmplatten siltumizolācijas loksnes pielietojot Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114 pielīmē pie ēkas vertikālā blīvējuma siltinājuma zonā, kas saskaras ar grunti. 

  Līmēšanas process ir balstīts uz paredzamo ūdens iedarbības klasi. Capatect Perimeterdämmplatten izolācijas loksnes jānostiprina ciešā savstarpējā savienojumā, līdzeni uz pamatnes. Jāizvairās no krusteniskiem savienojumiem.

  Pie paredzamās ūdens iedarbības klases W2.1-E saskaņā ar DIN 18533, Capatect XPS Perimeterdämmplatten, izolācijas plāksnes jāpielīmē ar pilnu saķeres laukumu.

  Līmēšanas metodes rekomendācijas atkarībā no ūdens iedarbības klases ir atrodamas siltumizolācijas materiāla atbilstības dokumentācijā, t.i. izolācijas ražotāja norādījumi par esošās izolācijas uzstādīšanu attiecīgajai gadījumā.

  No būves atkarīgi nosacījumi

  Norādes:
  Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114 līmjavas pielietošana nav ieteicama ēkas cokola zonā, pie īpaši lieliem līmes slāņa biezumiem, līmeņu atšķirībām vai sagaidāmas izolācijas lokšņu nobīdes.

  Priekšnoteikums dotās izolācijas montāžai ir esošā ēkas hidroizolācijas materiāla sadarība un atbilstība vispārējām prasībām.

  Plānošanas un izpildes laikā jāievēro spēkā esošie noteikumi un pieejamo pārbaužu sertifikātu prasības.  Hidroizolācija

  Periodiski uzkrājoša infiltrācijas ūdens un spiedoša ūdens slodžu gadījumos, vidū jāieklāj Capatect Gewebe 650/110. Uzklāšana tiek veikta divos slāņos ar 24 stundu žūšanu starp tiem. Ievērot DIN 18195, 6. daļu.

  Drošības norādes

  A komponents:
  Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Censties neieelpot tvaikus vai izgarojumus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.


  B komponents :
  Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
  attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus vai dūmus. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

  Likvidācija

  Šķidrais komponents: Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem. Atkritumus nav ieteicams nopludināt kanalizācijā. Piesārņotais iepakojums: Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšana

   

  Pulvera komponents (sausā java): 
  Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem. Atkritumus nav ieteicams nopludināt kanalizācijā. Piesārņotais iepakojums: Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai.

  Gis-kods

  Komponents A: BBP10
  Komponents B : ZP

  Tuvākas norādes

  Skatīt drošības datu lapu.

  CE-apzīmējums

  Norāde par CE marķējumu

  CE zīme ir marķēta uz iepakojuma un CE marķējuma datu lapas, kas pieejama internetā www.caparol.de

  Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija

  Daugavpils universitātes kopmītnes ēka -…

  Daugavpils Universitāte, Daugavpils