caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/249621/067226_CT_Dammkleber_185_Winter_LV.png

Capatect Dämmkleber 185 Winter

Minerāla, rūpnieciski sagatavota sausā java izolācijas plākšņu līmēšanai ziemas apstākļos.

Pielietojums

Minerāla sausā līmjava izolācijas plākšņu līmēšanai Capatect siltumizolācijas sistēmās (ETICS) A un B.
 ETICS = External Thermal Insulation Composite System - Ārējā siltumizolācijas kombinētā sistēma
Britu termin.: EWI = External Wall Insulation - Ārējā sienu siltumizolācija
Amer. termin.: EIFS = External Insulation and Finish System - Ārējā siltumizolācijas un apdares sistēma

Īpašības

  • Speciāla java ziemas apstākļiem (-10 °C līdz +10 °C)
  • Ugunsreakcijas klase A2-s1, d0, atbilstoši konkrētās siltumizolācijas sistēmas uzbūvei
  • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
  • Ilgstošs iestrādes laiks
  • Laba noturība
  • Videi draudzīga
  • Optimāls graudainības sastāvs
  • Minerālas saistvielas ar plastificējošām piedevām
  • Niansēta un sabalansēta kvarca un kalcīta pildvielu kombinācija un tīras minerālas vieglās piedevas
  • Satur uzlabojošās vielas piemaisījumu hidrofobizācijai, elastīgai iestrādei un labai saķerei

Iepakojums

25 kg papīra maiss

Krāsu toņi

Pelēks

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vieta, sargāt no sala.
Sargāt no tiešas saules staru iedarbības. 12 mēnešus zems hromātu saturs.
Uzglabāšanas laiks oriģinālā, slēgtā iepakojumā apm. 12 mēneši.

Birstoša materiāla blīvums

ρ ≈ 1730 kg/m³

Spiedes pretestība

βd ≈ 28 N/mm2

Lieces stiprība

βbz≈ 8 N/mm2

Produkta-Nr.

185 Winter

Piemērotas pamatnes

Minerālās pamatnes, vecie apmetumi ar labu saķeri un labu nestspēju un vecie pārklājumi ar labu nestspēju.

Pamatnes sagatavošana

Mūrim, betonam vai stingriem vecajiem klājumiem jābūt tīriem, sausiem, ar labu saķeri un labu nestspēju. Netīrumus un atdalošas vielas (piem., veidņu eļļu), kā arī izvirzītus javas asumus noņemt. Bojātus, atlūpošus vecos klājumus un struktūrapmetumu pēc iespējams noņemt. Dobās vietas apmetumā iztīrīt un aizpildīt vienā līmenī ar virsmu. Stipri uzsūcošas, birstošas vai krītainas virsmas rūpīgi notīrīt līdz stingrai pamatnei un gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111.

Materiāla sagatavošana

Capatect Dämmkleber 185 Winter var sagatavot ar jebkuru nepārtrauktas darbības maisītāju, kā arī iejaukt manuāli. Iejaucot manuāli, 25 kg maisu Capatect Dämmkleber 185 Winter iejaukt 4 - 5 litros tīra, auksta ūdens ar jaudīgu lēnas gaitas maisāmo iekārtu, līdz veidojas viendabīga masa. Ļaut masai ievilkties apm. 2 minūtes un vēlreiz izmaisīt. Ja nepieciešams, regulēt konsistenci, pievienojot nedaudz ūdens. Iestrādes laiks: apm. 1 stunda, atkarībā no laikapstākļiem (ja gaisa temperatūra ir virs 0 °C, iestrādes laiks var saīsināties). Cietēt sākušu vai jau sacietējušu materiālu nekādā gadījumā neatšķaidīt ar ūdeni (šāds materiāls vairs nav lietojams).

Patēriņš

Apm. 4.5–6.0 kg/m2. Minētais patēriņš ir orientējošs. Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar objekta un iestrādes specifiku. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā materiāla, pamatnes un apkārtnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par -10 °C un pārsniegt +10 °C. Neistrādāt tiešos saules staros, stiprā vējā, paaugstināta gaisa mitruma, pie gaisa temperatūras zem -10ºC, kā arī uz apledojušas vai virs +10ºC uzsildītas virsmas.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie gaisa temperatūras -10 °C līdz -5 °C java ir sausa pēc apm. 4 dienām;
Pie gaisa temperatūras -5 °C līdz 0 °C java ir sausa pēc apm. 3 dienām;
Virs 0 °C gaisa temperatūras java ir sausa pēc apm. 2 dienām.

Materiāls žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks. Ja nepieciešama dībeļošana, tā veicama tikai pēc līmjavas slāņa pietiekamas sacietēšanas, t.i., pēc apm. 1 dienas.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Siltināšanas plātņu līmēšana

Uzklāt sagatavoto Capatect Dämmkleber 185 Winter izolācijas plāksnes mugurpusē pēc tādas pašas metodes, kā līmējot uz nelīdzenām virsmām, klājot apm. 5 cm platā joslā pa plāksnes perimetru un 3 pikas plaukstas lielumā plāksnes vidū. Uzklājamais līmjavas daudzums un kārtas biezums jāvariē tā, lai, kontakts ar līmjavu būtu ≥ 40 % virsmas. Nelīdzenumus virsmā līdz ± 1 cm var izlīdzināt ar līmjavas slāni. Izolācijas plāksnes līmē, savienojot ciešā sadurā no apakšas uz augšu, un kārtīgi piespiež. Izolācijas plākšņu rindām horizontāli jābūt savstarpēji nobīdītām par 50%. Uzmanīties, lai līmjava nenonāk plākšņu salaiduma vietās! Ievērot līmenisko un statenisko izkārtojumu.
Aizsardzībai no lietus ietekmes žūšanas fāzē stalažas pārsegt ar brezentu. Ievērot VOB (Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem), C daļu, DIN V 18 550 un DIN 18 350, 3. nodaļu vai atbilstošas vietējās likumdošanas normas.  Ņemt vērā silosiem pievienotās instrukcijas.

Drošības norādes

Šim minerālajam pulverveida produktam ir sārmaina reakcija. Paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus. Tāpēc sargāt acis un ādu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Lūdziet palīdzību mediķiem. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Likvidācija

Materiāla atlikumi un visi saistītie iepakojumi jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai.
Sevišķa uzmanība jāpievērš produkta atkritumu likvidēšanai no produkta lietošanas vietas saskaņā ar būvlaukumiem paredzētajām standarta procedūrām.

Eiropas atkritumu kataloga (EAK) klase: 17 09 04

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Bīstamības simbols: Xi: Kairinošs. Satur cementu.
Skatīt Drošības datu lapu

Gis-kods

ZP1

Tuvākas norādes

SIA DAW Baltica
Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067
Tālr.: 67500072
Fakss: 67440660
info@daw.lv
www.caparol.lv
Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)