caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/64793/029222_Capatect-SockelFlex_18_kg.png

Capatect-SockelFlex

Organiska siltumizolācijas lokšņu līmēšanas un armēšanas java, pielietojama arī mitruma aizsargājoša pārklājuma izveidei cokola un grunts līmeņa virsmām, kā arī zem palodzēm.
Pielietojama tikai iejaukta 1:1 ar cementu

Pielietojums

Līmēšanai

Cokola un perimetra siltumizolācijas loksņu līmēšana ūdens šļakatu iedarbības apgabalā un līdz 20 cm zem zemes līmeņa uz fasādēm. (Ūdens iedarbības kategorija W4-E)

Armēšana

Cokola un perimetra siltmizolācijas lokšņu armēšanai ūdens šļakatu iedarbības zonā un līdz

20 cm zem zemes līmeņa. (Ūdens trieciena klase W4-E)

Palielinātas virsmas mehāniskā slodze sasniegšanai, ieteicams izmantot alternatīvu vmehāniski izturīgu, cokolam piemērotu armēšanas javu.

Hidroizolācijai

Uzklājama ar otu vai ķelli hidroizolējoša slāņa iegūšanai uz minerāla armēšanas slāņa, piemēram, uz Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 u.c., kā arī lai iegūtu pret mitrumu aizsargājošu pārklājumu uz nobeiguma klājuma ūdend šļakatu un zemes līmeņa virsmām.

Horizontālās pamatnes aizsardzībai no mitruma zem palodzes

Kā horizontāla mitruma aizsardzība zem palodzēm Capatect fasāžu sistēmās.

Īpašības

  • daudzveidīgi pielietojama, sajaucama ar cementu, dispersijas masa ar labu salīmēšanas spēju
  • pastveidīga
  • salīp ar bitumu
  • ūdens necaurlaidīga
  • nenotek
  • izturīga pret salu
  • ar ūdens tvaiku difūzijas spēju

Iepakojums

18 kg spainis

Krāsu toņi

Balti pelēka bez cementa, cementa pelēka pēc sajaukšanas.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala. Sargāt no tiešiem saules stariem un temperatūras >35°C

Blīvums

Apm. 1,1 g/cm3 bez cementa piedevas (2 mm)

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

apm. 2,2m saskaņā ar DIN EN 7783 (pie 2mm slāņa biezuma)

Saistvielas bāze

Ūdensbāzes, stiroakrilāra kopolimēra dispersija

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

apm. 0,02 kg/(m2 x h0,5) saskaņā ar DIN EN 1062-3
Klase W3 (zema) pēc DIN EN 1062

Pamatnes sagatavošana

Ķieģeļu mūrim, betonam vai stingriem krāsojumiem jābūt tīriem, sausiem un ar labu nestspēju. Netīrumus un atgrūdošas vielas (piem., veidņu eļļa), kā arī špaktelēšanas nelīdzenumus jānoņem. Bojātus, lobošos vecos krāsojumus un struktūras apmetumus noņemt. Apmetumu dobjās vietas apstrādāt un piešpaktelēt vienā līmenī ar virsmu. Stipri uzsūcošas, birstošas vai miltainas virsmas  rūpīgi notīrīt līdz stingrai pamatnei un gruntēt ar Sylitol® RapidGrund 111.

Bitumena pārklājumiem jābut pietiekami nožuvušiem.

Uzklāšanas metode

Pielietojot siltumizolācijas lokšņu līmēšanai
Capatect-SockelFlex uzklāt ar zobu ķelli10 x 10 vai 15 x 15 mm uz visas virsmas vai plāksnei pa perimetru un punktveidā pa vidu (gar malu apm. 5 cm platas līnijas un plāksnei pa vidu 3 plaukstas lieluma pikas).
Līmes uzklāšanas daudzums un biezums var mainīties atkarībā no pamatnes nelīdzenumiem tā, lai kontakta virsma starp līmi un pamatni būtu>40 % . Siltināšanas plāksnes  ar nobīdi cieši salīmēt un labi piespiest. Līmei neļaut nokļūt plākšņu salaiduma vietās. Pievērst uzmanību tam, lai izlikts tiktu taisni un vertikāli.
Pielietojot armējošā slāņa izveidei

Iespējamos esošos izbīdījumus polistirola plākšņu salaiduma vietās noslīpēt un pielipušos  slīpēšanas putekļus noņemt. Uzklājiet apmēram 2 - 3 mm biezā slānī un ķemmējiet cauri ar 10 x 10 mm zobu ķelli. Iedziļiniet armējošo sietu Capatect Gewebe 650 svaigā javas slānī. Pēc stūru profilu uzklāšanas, kā arī pēc diagonālās armēšanas fasādes armējumu stūros špakteles masu uzklāt katrreiz auduma platumā uz siltumizolācijas plāksnēm un Capatect armējošo sietu 650 iespiest ar apm. 10 cm pārklāšanos. Sekojoši veikt špaktelējumu, izmantojot metodi "slapjš slapjā" tā, ka var nodrošināt armējošā sieta visas virsmas noklāšanu. 

Ēkas stūri: Izmantojot Capatect stūrīšus, armējošo sietu tāpat pārklāt pāri stūrim 10 cm. Izmantojot  Capatect-armējošā sieta -stūra profilu, armējošā sieta platumu uzklāt tikai līdz stūrim.
Ēkas aiļu stūros papildus armē ar Capatect diagonālā armējuma veidgabaliem  Capatect Diagonalarmierung 651/00 vai Gewebestreifen (25 x 25 cm).

Pirms gruntēšanas ar apmetumu, gruntēt pamatni ar grunti Caparol Putzgrund 610.
Ir iespējami šādi noslēguma dekoratīvie pārklājumi: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG, Capatect
AmphiSilan Fassadenputz NQG un Fein, Capatect Buntstein-Sockelputz 691, Capatect
Fassadenputz, Capatect Fassadenputz Fein. Capatect Socket Flex var tikt pārkrāsots ar ThermoSan un
AmphiSilan.
Pielietojot kā aizsardzība pret mitrumu

Klājot ar otu atšķaida ar maks. 5% ūdens (Ievērot noteikto slāņa biezumu). Veidojot pārklājumu cokola līmenī, ir jāpārklāj laukums līdz 5cm virs grunts saskares līmeņa, nodrošino divu kārtu klājumu.  Veicot uzklāšanu ar ķelli, veidot slāni vismaz 2 mm biezumā. (Ievērot noteikto slāņa biezumu).
Pielietojot kā mitruma aizsardzību zem alumīnija palodzām

Uzstādiet siltumizolācijas plāksni vai izolācijas ķīla veidgabalu, kas atbilst vismaz 5° slīpuma leņķim.
Pārklājiet palodzes pamatni un sānu pieslēguma laukumus. Ar Capatect SockelFlex (vismaz 1 kg/m2 uz vienu kārtu) uzklājiet divslāņu pārklājumu. Sānos uzklāt Capatect SockelFlex vismaz 2 cm augstumā vai līdz profila malas augstumam. Palodze tiek stiprināta un pilnībā nožuvušas pamatnes pielietojot palodžu līmi Capatect Kleber SP 350. Līme tiek klāja viļņveida joslā maks. 30cm no palodzes zemākā punkta.

Patēriņš

Šie dati kalpo tikai daudzumu noteikšanai. Materiālu vienmēr jāsajauc ar cementu.

Bez cementaAr cementu
Siltināšanas plākšņu līmēšana: Apm.  2,0 kg/m2Apm. 4,0 kg/m2
Armēšanas slānis: Apm. 0,7 kg/m2Apm. 1,4 kg/m2
Hidrolizācijas aizsardzība katrai kārtai:
Klājot ar otu:Apm. 0,5 kg/m2Apm. 1,0 kg/m2
Klājot ar ķelli:Apm. 0,7 kg/m2/mmApm. 1,4 kg/m2/mm

Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra:
Iestrādes un žūšanas laikā apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C un augstāka par +30°C.
Neveikt iestrādi tiešu saules staru iedarbībā, stipra vēja, miglas vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Šinī sakarā norādām uz atgādni" Apmetumu uzklāšana augstās un zemās temperatūrās" izd. Vācijas Apmešanas aroda federācija.

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja nepieciešams stiprināt ar dībeļiem, to iestrāde veicama uz pietiekoši sacietējušas līmes kārtas, tas ir, pēc apm. 1 dienas. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm.2- 3 dienām.

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc apm. 24 stundām armējuma slāņa virsma ir apžuvusi. 

Java žūst hidratācijas procesā un fizikāli, tas ir, iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā gada laikā un paaugstināta gaisa mitruma apstākļos žūšanas laiks ir ilgāks. Aizsradzībai pret lietus iedarbību žūšanas fāzē cokola apvidū sastantes nosegt ar tentu. Pielietošanā un izpildē ievērojiet DIN 18550-1 un DIN 18350, VOB, C daļu.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Materiāla pielietošana

Pirms iestrādes Capatect-SockelFlex sajaukt attiecībā 1: 1 ar cementu CEM I 32,5 R / CEM I 42,5 R / CEM I 42,5 N vai CEM II A-LL 42,5 N  ar mikseri viendabīgā masā bez kunkuļiem.
Jau sakaltušu materiālu nekādā gadījumā nemēģināt atkārtoti iejaukt ar ūdeni. Klājot ar otu pievieno apm. 5 % ūdens.

Iejaukt tādu materiāla daudzumu, kas izstrādājams 1- 2 stundu laikā pie 20-25°C.

Lai aizsargātu no lietus ūdens iedarbības, žūšanas periodā sastatnes vai cokola zonu ieteicams nosegt ar brezentu. Izmantojot un iestrādājot ievērot DIN V 18550, kā arī DIN 18350, VOB, C daļas noteikumus.

Drošības norādes

Uzmanību. Bīstamības apzīmējumi / drošības prasību apzīmējumi: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Meklēt medicīnisko palīdzību, uzrādīt iepakojumu vai etiķeti. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Valkājiet aizsargcimdus / acu aizsargus. SASKARSMĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Satur: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu. Info līnija alerģiskās iedarbības izzināšanai un tehniskām konsultācijām: 0800/1895000 (bez maksas no Vācijas fiksētā tīkla).
Sastāvdaļu deklarēšana saskaņā ar VdL vadlīnijām 01: kalcija karbonāts, ūdens, piedevas,
Konservanti.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

Gis-kods

BSW20

Produkta krāsu un laku kods

M-GF01

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija

Daudzdzīvokļu projekts Uus-Mustamäe,…

Daugavpils universitātes kopmītnes ēka -…

Dzīvojamā māja, Tartu, Igaunija