Izlaist navigāciju

REACH – bez datiem nav tirgus

2007. gada 1. jūnijā ES stājas spēkā jaunā ķīmisko vielu likumdošana: 

REACH regula (ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana, Regula (EK) Nr. 1907/2006) ir līdz šim lielākais likumdošanas process ES. Ar šo projektu tiek saskaņots pašreizējais ķimikāliju likums. Tā ievēro pamata teikumu „bez datiem nav tirgus”. Ar šo regulu ražotāji savā darbības jomā drīkst izmantot tikai reģistrētās vielas. REACH balstās uz industrijas atbildības principa un attiecas pamatā uz visām ķīmiskajām vielām. Industrijas atbildība nozīmē arī to, ka ražotājiem un importētājiem jāuzņemas atbildība par savām ķimikālijām. Jānodrošina, lai visi lietojuma mērķi produktu ķēdē būtu droši pieejami bez bažām par izplatītāju vai patērētāju veselību un vidi.

Līdz 1981. gadam ES netika regulēta ķimikāliju novērtēšana. Visas ķimikālijas, kas tikušas pieteiktas ES tirgū līdz šim brīdim, šodien tiek uzskatītas kā „vecās vielas”. Tikai kopš 1982. gada jaunās vielas pirms izplatīšanas tirgū ir jāizmeklē un jāapraksta. Ar REACH regulu tiks regulēta veco vielu ietekme uz cilvēka veselību un vidi.

Svarīgākie REACH mērķi ir uzlabota cilvēku veselības un vides aizsardzība no ķimikāliju izraisītajiem riskiem. Nākamais mērķis ir Eiropas ķīmijas industrijas konkurētspējas stiprināšana/nodrošināšana. Visas ķīmiskās vielas, kas ieviestas ES tirgū, jāreģistrē. Vielām, kas atrodas tirgū, pēc sākotnējās reģistrēšanas var pieprasīt līdz pat 11 gadu ilgu pārejas periodu. Jaunas vielas bez pieteikuma ES nedrīkst ražot daudzumā virs 1t/gadā, kā arī nedrīkst ievest. Tas attiecas ne tikai uz ķīmiskajām atsevišķajām vielām, bet arī jauktajām vielām (agrāk: sagatavotajām) un produktiem. Arī DAW kā ķēdes lietotājam ir pienākumi saskaņā ar REACH, kuru pildīšana tuvākajos gados mums izvirzīs lielus uzdevumus un izaicinājumus, jo īpaši: 

• drošības pārbaude vielām, kas izmantotas mūsu produktos;

• piemērotu iedarbības pārvaldīšanas metožu izveide; 

• iedarbības pārvaldes metožu un mūsu produktu drošas lietošanas informācijas nodošana klientiem; 

Īpaši bīstamajām vielām (SVHC – Substances of Very High Concern) nepieciešams saņemt atļauju, jo tās var atstāt smagas un daļēji neatgriezeniskas sekas uz cilvēka veselību un vidi. Atļauja tiek izsniegta tikai tad, ja atļaujas pieprasītājs var pierādīt, ka riski, kas, rodas lietojot šo vielu, ir kontrolējami. Par šādām uzskata arī šādas vielas:

• kancerogēnas, mutagēnas, reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas (CMR vielas);

• vielas, kas dabīgi nesadalās, kā arī vielas, kas uzkrājas dzīvajās būtnēs un ir vispārīgi toksiskas (PBT un vPvB vielas); 

• vielas, kas iedarbojas līdzīgi hormoniem (endokrīnie disruptori); 

Eiropas ķimikāliju aģentūra (ECHA) Helsinkos savā mājas lapā regulāri publicē sarakstu ar tā sauktajām SVHC vielām. Šis saraksts tiek dēvēts par „kandidātu sarakstu”. 

REACH regulas 33. punkts regulē informēšanas pienākumu pret patērētāju piegādes ķēdē. Šis informācijas pienākums eksistē tad, ja viela kandidātu sarakstā ietilpst izstrādājumā ar masas daļu, kas pārsniedz 0,1 masas procentu. Produktu ražošanā komunikācija joprojām norisinās ar jau pazīstamo drošības datu lapu. Taču patērētājam jānodrošina informācija drošai izstrādājuma lietošanai, vismaz attiecīgās vielas nosaukums. Attiecīgā informācija jānodrošina klientam 45 dienu laikā pēc klienta pieprasījuma.

DAW atbalsta REACH mērķus un aktīvi darbojas to pilnveidošanā. Mēs esam izvirzījuši mērķi, lai REACH neatstātu negatīvu ietekmi uz produktu sastāvu vai produktiem un arī turpmāk nākotnē mūsu klienti saņemtu ierastās kvalitātes produkciju. Visi produkti, kas tiek piegādāti, arī nākotnē, protams, atbildīs likumā prasītajām normām. Mūsu klientiem nav jāuztraucas par REACH ietekmi uz mūsu produktiem.